NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
DE
 

SRAM Red eTap AXS Left Shift-Brake Lever

Hersteller Sram
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:Preisgekrönte eTap®-Schaltlogik, jetzt mit der Konnektivität von AXS ™. Die SRAM RED eTap ™ Schaltbremshebel bauen auf dieser Grundlage auf und integrieren die neuesten Technologien. Und es ist einfach zu personalisieren, von wechselnden Sequenzen bis hin zu Reichweite. TECHNOLOGIE ETAP Alle zugrunde liegenden Technologien in der SRAM RED eTap-Gruppe, wie z. B. drahtloses Schalten, fortschrittliches Batteriemanagement und Mechatronik-Technologien, sollen einen ultimativen Zweck erfüllen: das intuitivste und konsistenteste verfügbare Schalten zu ermöglichen. Diese Verschiebungslogik heißt eTap. Der rechte Hebel macht es schwieriger, der linke Hebel macht es einfacher, beide Hebel schalten den Umwerfer. Einfach, unverwechselbar und i ntuitiv. AXS AXS ist das Integrationssystem für Fahrradkomponenten von SRAM, das elektronische Fahrradkomponenten und -software miteinander verbindet. Mit der SRAM AXS-App können Fahrer den Batteriestatus anzeigen, das Verhalten von Komponenten ändern, Steuerelemente personalisieren, Wartungserinnerungen erhalten und die Firmware aktualisieren. X-RANGE Rennräder sind schneller und leistungsfähiger als je zuvor, und die Fahrer erweitern die Möglichkeiten mit Drop-Bar-Bikes. Die X-Range ist auf das heutige Straßenfahren eingestellt. Wir haben das Straßengetriebe komplett überarbeitet, um eine größere Reichweite, einen nützlicheren und reibungsloseren Gangverlauf sowie intelligentere Schalteinstellungen zu erzielen - ermöglicht durch AXS. Mit X-Range sind Sie immer im richtigen Gang. REACH ADJUST Die Passform und Haptik des Bremshebels ist eine persönliche Sache. Fahrer haben individuelle Positionierungspräferenzen sowie einzigartige Handgrößen und Fingerlängen. Mit Reach Adjust können Sie Ihren Hebel ganz einfach einstellen, um die maximale Ein-Finger-Kontrolle für alle zu gewährleisten. EIGENSCHAFTEN AXS ™ ermöglicht eine einfache Personalisierung Einfache und intuitive eTap®-Schaltlogik Anpassbare Passform mit Reach Adjust ™ Zwei Anschlüsse für Blips ™ an jedem Hebel Große SRAM eTap®-Paddel bieten positive Kontrollen für die Fahrereingabe Zur Verwendung mit mechanischen Felgenbremsen Bremsentyp: Mechanic Schaltung: 2 Schaltung: 12 Besondere Funktionen: AXS Produkttyp: Dual Control Lever Nutzung Bikesport: Straßen Mehr

Günstigstes Produkt

438,31 € | muziker.ro | In stock
Haben Sie ein besseres Produkt in Ihrem Shop?

Verfügbar in

Verfügbar in anderen Ländern

Was Geschäfte sagen

muziker.ro
Aceasta este o traducere automată generată de un software:Logică de schimbare premiată eTap®, acum cu conectivitatea AXS ™. Manetele SRAM RED eTap ™ pentru frâna de schimb se bazează pe această bază, în timp ce integrează cele mai noi tehnologii. Și este ușor de personalizat, de la secvențe schimbătoare la acoperire. TEHNOLOGIE ETAP Toate tehnologiile care stau la baza în grupul SRAM RED eTap, cum ar fi schimbarea wireless, gestionarea avansată a energiei bateriei și tehnologiile mecatronice, sunt menite să servească un scop final: facilitarea schimbării celei mai intuitive și consistente disponibile. Această logică de schimbare se numește eTap. Maneta dreaptă o face mai grea, maneta stângă o face mai ușoară, ambele manete schimbă schimbătorul din față. Simplu, inconfundabil și intuitiv. AXS AXS este sistemul de integrare a componentelor pentru biciclete SRAM care conectează componentele electronice ale bicicletelor și software-ul. Aplicația SRAM AXS permite călăreților să vadă starea bateriei, să schimbe comportamentul componentelor, să personalizeze comenzile, să primească mementouri de întreținere și să actualizeze firmware-ul. GAMA X. Bicicletele rutiere sunt mai rapide și mai capabile decât oricând, iar călăreții extind ceea ce este posibil cu bicicletele drop bar. X-Range este pregătit pentru călăria rutieră de astăzi. Am reinventat complet angrenajele rutiere pentru o gamă mai largă, o progresie mai utilă și mai lină a vitezelor, precum și setări mai inteligente ale schimbătorului - activate de AXS. Cu gama X, sunteți întotdeauna în viteza potrivită. AJUNGEȚI LA REACH Potrivirea și simțirea manetei frânei este un lucru personal. Călăreții au preferințe individuale de poziționare, precum și dimensiuni unice ale mâinilor și lungimi ale degetelor. Reach Adjust vă ajută să reglați ușor pârghia pentru un control maxim cu un singur deget pentru toată lumea. CARACTERISTICI AXS ™ activat pentru personalizare ușoară Logică de schimbare eTap® simplă și intuitivă Potrivire personalizabilă cu Reach Adjust ™ Două porturi pentru Blips ™ pe fiecare pârghie Paletele mari SRAM eTap® oferă controale pozitive pentru intrarea călărețului Pentru utilizare cu frâne mecanice pe jantă Tip de frână: Mecanică Numărul de angrenaje: 2 Numărul de angrenaje: 12 Caracteristici speciale: AXS Tip produs: Maneta schimbator / Frana Utilizare bikesport: Drum

muziker.it
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:Premiata logica di cambio eTap®, ora con la connettività di AXS ™. Le leve del freno del cambio SRAM RED eTap ™ si basano su questa base integrando le tecnologie più recenti. Ed è facilmente personalizzabile, dallo spostamento delle sequenze alla portata. TECNOLOGIA ETAP Tutta la tecnologia alla base del gruppo SRAM RED eTap, come il cambio wireless, la gestione avanzata della carica della batteria e le tecnologie meccatroniche, sono pensate per servire uno scopo finale: facilitare il cambio più intuitivo e coerente disponibile. Questa logica di spostamento è chiamata eTap. La leva destra rende più difficile, la leva sinistra lo rende più facile, entrambe le leve spostano il deragliatore anteriore. Semplice, inconfondibile e intuitivo. AXS AXS è il sistema di integrazione dei componenti della bici di SRAM che collega i componenti elettronici della bicicletta e il software. L'app SRAM AXS consente ai motociclisti di vedere lo stato della batteria, modificare il comportamento dei componenti, personalizzare i controlli, ricevere promemoria per la manutenzione e aggiornare il firmware. X-RANGE Le bici da strada sono più veloci e più capaci che mai e i ciclisti stanno espandendo ciò che è possibile con le bici con manubrio. X-Range si sta preparando per la guida su strada di oggi. Abbiamo completamente reinventato il cambio stradale per una gamma più ampia, una progressione del cambio più utile e più fluida, nonché impostazioni del cambio più intelligenti, abilitate da AXS. Con X-Range, sei sempre nella marcia giusta. REACH ADJUST Il fit and feel della leva del freno è una cosa personale. I ciclisti hanno preferenze di posizionamento individuali, nonché dimensioni delle mani e lunghezze delle dita uniche. Reach Adjust semplifica la regolazione della leva per il massimo controllo con un dito per tutti. CARATTERISTICHE AXS ™ abilitato per una facile personalizzazione Logica di cambio eTap® semplice e intuitiva Vestibilità personalizzabile con Reach Adjust ™ Due porte per Blips ™ su ciascuna leva Le grandi palette SRAM eTap® forniscono controlli positivi per l'input del ciclista Da utilizzare con freni a pattino meccanici Tipo di freno: Mechanic Numero di marcia: 2 Numero di marcia: 12 Caratteristiche speciali: AXS Tipo di prodotto: Dual Control Lever Utilizzo Bikesport: Strada

muziker.es
Award-winning eTap® shift logic, now with the connectivity of AXS™. The SRAM RED eTap™ shift-brake levers build on this foundation while integrating newest technologies. And it’s easily personalized, from shifting sequences to reach.   TECHNOLOGY   ETAP All of the underlying tech in SRAM RED eTap groupset, such as wireless shifting, advanced battery power management, and mechatronics technologies, are meant to serve one ultimate purpose: to facilitate the most intuitive and consistent shifting available. This shift logic is called eTap. Right lever makes it harder, left lever makes it easier, both levers shift the front derailleur. Simple, unmistakable, and intuitive.   AXS AXS is SRAM’s bike component integration system that connects electronic bicycle components and software. The SRAM AXS app allows riders to see battery status, change component behavior, personalize controls, get maintenance reminders, and update firmware.   X-RANGE Road bikes are faster and more capable than ever before, and riders are expanding what’s possible with drop bar bikes. X-Range is gearing for today’s road riding. We completely reimagined road gearing for wider range, more useful and smoother gear progression, as well as smarter shift settings—enabled by AXS. With X-Range, you’re always in the right gear.   REACH ADJUST Brake lever fit and feel is a personal thing. Riders have individual positioning preferences, as well as unique hand sizes and finger lengths. Reach Adjust makes it easy to adjust your lever for maximum one-finger control for everyone.   FEATURES AXS™ enabled for easy personalization Simple and intuitive eTap® shift logic Customizable fit with Reach Adjust™ Two ports for Blips™ on each lever Large SRAM eTap® paddles provide positive controls for rider input For use with mechanical rim brakes Brake Type: Mechanic Chain Gearing: 2 Chain Gearing: 12 Special Features: AXS Type of Product: Dual Control Lever Usage Bikesport: Road

muziker.fr
Ceci est une traduction générée par logiciel:Logique de changement de vitesse eTap® primée, maintenant avec la connectivité d'AXS ™. Les leviers de frein de changement de vitesse SRAM RED eTap ™ s'appuient sur cette base tout en intégrant les dernières technologies. Et il est facilement personnalisé, du changement de séquence à la portée. LA TECHNOLOGIE ETAP Toutes les technologies sous-jacentes du groupe SRAM RED eTap, telles que le changement de vitesse sans fil, la gestion avancée de l'alimentation de la batterie et les technologies mécatroniques, sont destinées à servir un objectif ultime: faciliter le changement de vitesse le plus intuitif et le plus cohérent disponible. Cette logique de décalage est appelée eTap. Le levier droit le rend plus difficile, le levier gauche le rend plus facile, les deux leviers déplacent le dérailleur avant. Simple, incomparable et intuitif. AXES AXS est le système d'intégration de composants de vélo de SRAM qui connecte des composants électroniques et des logiciels de vélo. L'application SRAM AXS permet aux utilisateurs de voir l'état de la batterie, de modifier le comportement des composants, de personnaliser les commandes, de recevoir des rappels de maintenance et de mettre à jour le micrologiciel. X-GAMME Les vélos de route sont plus rapides et plus performants que jamais, et les cyclistes élargissent ce qui est possible avec les vélos à barre de chute. La gamme X-Range est adaptée à la conduite sur route d'aujourd'hui. Nous avons complètement repensé les engrenages de route pour une gamme plus large, une progression des rapports plus utile et plus fluide, ainsi que des réglages de changement de vitesse plus intelligents, grâce à AXS. Avec X-Range, vous êtes toujours dans la bonne vitesse. ATTEINDRE AJUSTER L'ajustement et la sensation du levier de frein sont une chose personnelle. Les coureurs ont des préférences de positionnement individuelles, ainsi que des tailles de main et des longueurs de doigts uniques. Reach Adjust vous permet d'ajuster facilement votre levier pour un contrôle maximal à un doigt pour tout le monde. FONCTIONNALITÉS AXS ™ activé pour une personnalisation facile Logique de changement de vitesse eTap® simple et intuitive Coupe personnalisable avec Reach Adjust ™ Deux ports pour Blips ™ sur chaque levier Les grandes palettes SRAM eTap® fournissent des contrôles positifs pour l'entrée du pilote À utiliser avec les freins sur jante mécaniques Type de frein: Mechanic Nombre de vitesses: 2 Nombre de vitesses: 12 Caractéristiques spéciales: AXS Type de produit: Dual Control Lever Utilisation bikesport: Route

muziker.sk
Ocenená logika radenia eTap®, teraz s pripojením AXS™. Páčky radenia a bŕzd SRAM RED eTap™ stavajú na tomto základe a integrujú najnovšie technológie.   TECHNOLÓGIA   ETAP Bezdrôtové radenie, pokročilé napájanie z batérií a mechatronické technológie, majú slúžiť jednému konečnému účelu: uľahčiť najintuitívnejšie a najdôslednejšie radenie, aké je k dispozícii. Táto logika radenia sa nazýva eTap.    AXS AXS je systém integrácie komponentov bicykla, ktorý prepája elektronické komponenty a softvér. Aplikácia SRAM AXS umožňuje jazdcom sledovať stav batérie, meniť nastavenia komponentov, prispôsobovať ovládacie prvky, dostávať pripomenutia údržby a aktualizovať firmvér.   X-RANGE Kompletne prepracovaný prevod pre väčší rozsah a plynulejšie radenie, ako aj pre inteligentnejšie nastavenie radenia - to umožňuje AXS. S X-Range ste vždy na tom správnom preradenom stupni.   REACH ADJUST Jazdci majú individuálne preferencie polohy, rovnako ako jedinečné veľkosti rúk a dĺžky prstov. Funkcia Reach Adjust uľahčuje nastavenie páky pre maximálne ovládanie jedným prstom pre každého.   VLASTNOSTI Podpora AXS™ pre ľahkú personalizáciu Jednoduchá a intuitívna logika radenia eTap® Nastaviteľné prispôsobenie pomocou Reach Adjust™ Dva porty pre Blips™ na každej páke Kompatibilita s mechanickými ráfikovými brzdami Typ brzdy: Mechanický Počet prevodov: 2 Počet prevodov: 12 Špeciálne vlastnosti: AXS Typ produktu: Radiaca a brzdová páka Použitie pre: Cestný

muziker.de
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:Preisgekrönte eTap®-Schaltlogik, jetzt mit der Konnektivität von AXS ™. Die SRAM RED eTap ™ Schaltbremshebel bauen auf dieser Grundlage auf und integrieren die neuesten Technologien. Und es ist einfach zu personalisieren, von wechselnden Sequenzen bis hin zu Reichweite. TECHNOLOGIE ETAP Alle zugrunde liegenden Technologien in der SRAM RED eTap-Gruppe, wie z. B. drahtloses Schalten, fortschrittliches Batteriemanagement und Mechatronik-Technologien, sollen einen ultimativen Zweck erfüllen: das intuitivste und konsistenteste verfügbare Schalten zu ermöglichen. Diese Verschiebungslogik heißt eTap. Der rechte Hebel macht es schwieriger, der linke Hebel macht es einfacher, beide Hebel schalten den Umwerfer. Einfach, unverwechselbar und intuitiv. AXS AXS ist das Integrationssystem für Fahrradkomponenten von SRAM, das elektronische Fahrradkomponenten und -software miteinander verbindet. Mit der SRAM AXS-App können Fahrer den Batteriestatus anzeigen, das Verhalten von Komponenten ändern, Steuerelemente personalisieren, Wartungserinnerungen erhalten und die Firmware aktualisieren. X-RANGE Rennräder sind schneller und leistungsfähiger als je zuvor, und die Fahrer erweitern die Möglichkeiten mit Drop-Bar-Bikes. Die X-Range ist auf das heutige Straßenfahren eingestellt. Wir haben das Straßengetriebe komplett überarbeitet, um eine größere Reichweite, einen nützlicheren und reibungsloseren Gangverlauf sowie intelligentere Schalteinstellungen zu erzielen - ermöglicht durch AXS. Mit X-Range sind Sie immer im richtigen Gang. REACH ADJUST Die Passform und Haptik des Bremshebels ist eine persönliche Sache. Fahrer haben individuelle Positionierungspräferenzen sowie einzigartige Handgrößen und Fingerlängen. Mit Reach Adjust können Sie Ihren Hebel ganz einfach einstellen, um die maximale Ein-Finger-Kontrolle für alle zu gewährleisten. EIGENSCHAFTEN AXS ™ ermöglicht eine einfache Personalisierung Einfache und intuitive eTap®-Schaltlogik Anpassbare Passform mit Reach Adjust ™ Zwei Anschlüsse für Blips ™ an jedem Hebel Große SRAM eTap®-Paddel bieten positive Kontrollen für die Fahrereingabe Zur Verwendung mit mechanischen Felgenbremsen Bremsentyp: Mechanic Schaltung: 2 Schaltung: 12 Besondere Funktionen: AXS Produkttyp: Dual Control Lever Nutzung Bikesport: Straßen

muziker.pl
To jest automatyczne tłumaczenie wygenerowane przez software:Wielokrotnie nagradzana logika zmiany biegów eTap®, teraz z łącznością AXS ™. Dźwignie hamulca przerzutki SRAM RED eTap ™ bazują na tym fundamencie, integrując jednocześnie najnowsze technologie. I jest łatwo spersonalizowany, od przesuwających się sekwencji po dotarcie. TECHNOLOGIA ETAP Wszystkie podstawowe technologie w grupie SRAM RED eTap, takie jak bezprzewodowa zmiana biegów, zaawansowane zarządzanie energią baterii i technologie mechatroniczne, mają służyć jednemu ostatecznemu celowi: ułatwiać najbardziej intuicyjną i spójną zmianę biegów. Ta logika zmiany nazywa się eTap. Prawa dźwignia utrudnia, lewa ułatwia, obie dźwignie przesuwają przednią przerzutkę. Prosty, niepowtarzalny i intuicyjny. AXS AXS to system integracji komponentów rowerowych SRAM, który łączy elektroniczne komponenty rowerowe i oprogramowanie. Aplikacja SRAM AXS umożliwia motocyklistom wyświetlanie stanu baterii, zmianę zachowania komponentów, personalizację sterowania, otrzymywanie przypomnień o konserwacji i aktualizację oprogramowania układowego. X-RANGE Rowery szosowe są szybsze i sprawniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a rowerzyści poszerzają możliwości dzięki rowerom z kierownicą. X-Range przygotowuje się do dzisiejszej jazdy szosowej. Całkowicie przeprojektowaliśmy przełożenie szosowe, aby uzyskać szerszy zakres, bardziej użyteczną i płynniejszą progresję biegów, a także inteligentniejsze ustawienia zmiany biegów - możliwe dzięki AXS. Z X-Range zawsze jesteś na właściwym biegu. REACH ADJUST Dopasowanie i wyczucie dźwigni hamulca to sprawa osobista. Jeźdźcy mają indywidualne preferencje dotyczące pozycjonowania, a także unikalne rozmiary dłoni i długości palców. Funkcja Reach Adjust ułatwia regulację dźwigni w celu uzyskania maksymalnej kontroli jednym palcem dla każdego. FUNKCJE AXS ™ umożliwia łatwą personalizację Prosta i intuicyjna logika zmiany eTap® Możliwość dostosowania dzięki Reach Adjust ™ Dwa porty na Blips ™ na każdej dźwigni Duże łopatki SRAM eTap® zapewniają pozytywną kontrolę dla wkładu kierowcy Do użytku z mechanicznymi hamulcami szczękowymi Typ hamulca: Mechanic Liczba biegów: 2 Liczba biegów: 12 Cechy szczególne: AXS Typ produktu: Dual Control Lever Korzystanie z bikesport: Droga

muziker.cz
Oceněná logika řazení eTap®, nyní s připojením AXS™. Páčky řazení a brzd SRAM RED Etapa™ staví na tomto základě a integrují nejnovější technologie.   TECHNOLOGIE   ETAP Bezdrátové řazení, pokročilé napájení z baterií a mechatronické technologie, mají sloužit jednomu konečnému účelu: usnadnit nejintuitivnější a nejdůsledněji řazení, jaké je k dispozici. Tato logika řazení se nazývá eTap.   AXS AXS je systém integrace prvků bicyklu, který propojuje elektronické komponenty a software. Aplikace SRAM AXS umožňuje jezdcům sledovat stav baterie, měnit nastavení komponentů, přizpůsobovat ovládací prvky, dostávat připomenutí údržby a aktualizovat firmware.   X-RANGE Kompletně přepracovaný převod pro větší rozsah a plynulejší řazení, jakož i pro inteligentnější nastavení řazení - to umožňuje AXS. S X-Range jste vždy na tem správném přeřazeném stupni.   REACH ADJUST Jezdci mají individuální preference polohy, stejně jako jedinečné velikosti rukou a délky prstů. Funkce Reach Adjust usnadňuje nastavení páky pro maximální ovládání jedním prstem pro každého.   VLASTNOSTI   Podpora AXS™ pro snadnou personalizaci Jednoduchá a intuitivní logika řazení eTap® Nastavitelné přizpůsobení pomocí Reach Adjust™ Dva porty pro Blips™ na každé páce Kompatibilita s mechanickýma ráfkovýma brzdama Typ brzdy: Mechanický Počet převodů: 2 Počet převodů: 12 Speciální vlastnosti: AXS Typ produktu: Řadící a brzdová páka Použití pro: Silniční

muziker.hu
Ez egy automatizált szoftver általi fordítás:Díjnyertes eTap® kapcsolási logika, immár AXS ™ kapcsolattal. Az SRAM RED eTap rad sebességváltó és fékkarok erre az alapra építenek, és integrálják a legújabb technológiákat. TECHNOLÓGIA SZÍNPAD A vezeték nélküli sebességváltás, a fejlett akkumulátor-energia és a mechatronikai technológia az egyik végcélot hivatott szolgálni: a rendelkezésre álló leg intuitívabb és következetes váltás megkönnyítésére. Ezt a rendezési logikát eTap-nak hívják. AXS Az AXS egy kerékpár alkatrész integrációs rendszer, amely összekapcsolja az elektronikus alkatrészeket és a szoftvereket. Az SRAM AXS lehetővé teszi a versenyzők számára, hogy figyelemmel kísérjék az akkumulátor állapotát, módosítsák az alkatrészek beállításait, testreszabják a vezérlőket, karbantartási emlékeztetőket kapjanak és frissítsék a firmware-t. X-RANGE Teljesen átalakított sebességváltó nagyobb hatótávolságú és simább váltáshoz, valamint intelligensebb váltási beállításokhoz - ezt az AXS teszi lehetővé. Az X-Range segítségével mindig a megfelelő sebességfokozaton áll. REACH BEÁLLÍTÁS A versenyzők egyéni pozíció-preferenciákkal, valamint egyedi kézmérettel és ujjhosszal rendelkeznek. Az Reach Adjust funkció megkönnyíti a kar beállítását a maximális irányítás érdekében, egy-egy ujjal. JELLEMZŐK AXS ™ támogatás az egyszerű személyre szabáshoz Egyszerű és intuitív eTap® kapcsolási logika Állítható beállítás a Reach Adjust ™ segítségével Két csatlakozó a Blips ™ -hez mindkét karon Kompatibilitás mechanikus felnifékekkel Fék típusa: Mechanic Fogaskerék száma: 2 Fogaskerék száma: 12 Különleges képességek: AXS Termék típusa: Dual Control Lever Kerékpár sport használata: Road