NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
CZ
       
Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa

M-Audio Oxygen Pro Mini

Výrobce M-Audio
Oxygen Pro Mini je výkonný 32-klávesový MIDI ovladač napájen z USB, který vám usnadní vytváření hudby.Pomocí automaticky mapovaných ovládacích prvků jako jsou Transport, Fadery, Ovládání kanálů (Record Arm, Solo, Mute a Select), Pan (a další) lze jednoduše ovládat kterýkoli DAW. Ať už používáte Ableton, Pro Tools, MPC Beats, Cubase, Logic, Studio One nebo jakýkoli jiný DAW. Stačí zvolit váš DAW v Oxygen Pro Mini a zvolit správnou konfiguraci ve vašem DAW a ovládací prvky Oxygen Pro Mini budou do DAW zcela integrované! Okamžitě také mapuje všechny virtuální pnástroje, které jsou součástí Oxygen Pro Mini (MPC Beats, Ableton Live Lite, Air Hybrid 3, Air Velvet, Air Mini Grand, Touch Loops). Tyto špičkové doplňky Air Music Tech mohou být plně ovládané Oxygen Pro Mini a použity v reálném čase p ři vytváření a mixování hudby.Pokud je aktivován Smart Chord, stiskem jedné klávesy nebo padu zahrajete celý akord, ne pouze jednu notu. Klávesa nebo klávesy, které stisknete, určí základní notu v akordu. Ostatní vlastnosti akordu (Major, Minor a Voicing - 1,3,5; 1,3,7; 1,3,5,7 atd.) Jsou určeny nastavením, které zvolíte. Smart Chord má také vlastní režim, který umožňuje určit strukturu akordů, který se přiřadí každému klávesy, a to tak, že ho budete hrát manuálně.Oxygen Pro Mini také disponuje inteligentní technologií Smart Scale. Pomocí funkce Smart Scale lze nastavit základnu kláves tak, aby bylo možné přehrávat pouze noty ve vybraném akordu. To vám umožní hrát ve vybrané škále bez rizika hraní "nesprávných" not. Při přiřazování akordu ke klávesnici si můžete vybrat ze 16 různých variací. Smart Scale se snadno aktivuje a deaktivuje a umožňuje vám nastavit parametry měřítka, které potřebujete, abyste se soustředili na vytváření.Note Repeat umožňuje při podržení jednoho z performance padů vytvářet opakované zvukové vzory.Zabudovaný Arpeggiator ovlivní vše, na co hrajete na klávesách z libovolného virtuálního nástroje ve vašem DAW. Když je arpeggiator zapnutý, každá hraná klávesa vytváří opakovanou sekvenci.M-Audio PrecisionTouch kombinuje profesionální polo-vyváženou klaviaturu s pokročilou technologií vysokorychlostního skenování a funkcí Aftertouch pro vysoce expresivní zážitek ze hry.<br /> Počet kláves: 32<br /> Sekvencer: Ano<br /> Typ kláves: Synth Slim-key<br /> Velikost kláves: Mini<br /> Vstupy: Sustain<br /> Výstupy: MIDI OUT<br /> Ovládací knoflíky: Assingable<br /> Provoz na baterie: Ne<br /> Dynamická klaviatura: Ano<br /> USB MIDI: Ano<br /> Aftertouch: Ne<br /> Pitch bend: Ano<br /> Modulace: Ano<br /> Barva: Černá<br /> Funkce záznamu: Ano<br /> Země původu: Čína<br /> Displej: Ano<br /> Provedení povrchu klaviatury: Hladký<br /> Software: MPC Beats<br /> Software: Air Hybrid 3<br /> Software: Air Velvet<br /> Software: Air Mini Grand<br /> Napájení více

Nejlevnější produkt

109,00 € | muziker.it

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

K dispozici v jiných zemích

Historie cen produktu


Co říkají obchody

muziker.it
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:Oxygen Pro Mini è un potente controller MIDI alimentato tramite USB a 32 tasti che ti consente di creare la musica che desideri, ovunque tu voglia! È semplice usare Oxygen Pro Mini controller con qualsiasi DAW con Oxygen Pro Mini controlli mappati automaticamente come Transport, Fader, controlli del canale (Record Arm, Solo, Mute e Select), controlli Pan e altro ancora. Sia che utilizzi Ableton, Pro Tools, MPC Beats, Cubase, Logic, Studio One o qualsiasi altra DAW principale, seleziona la tua DAW in Oxygen Pro Mini 's e seleziona la configurazione corretta nella tua DAW e Oxygen Pro Mini i controlli saranno completamente integrati nella tua DAW! Si mappa istantaneamente anche su tutti gli strumenti virtuali inclusi con Oxygen Pro Mini (MPC Beats, Ableton Live Lite, Air Hybrid 3, Air Velvet, Air Mini Grand, Touch Loops). Questi plug-in Air Music Tech di livello mondiale possono essere completamente controllati da Oxygen Pro Mini e utilizzato in tempo reale mentre crei e mescoli la tua musica. Con Smart Chord attivato, premendo un solo tasto o pad verrà riprodotto un accordo completo anziché una sola nota. Il tasto o il pad che premi determinerà la nota fondamentale nell'accordo. Il resto delle proprietà dell'accordo (Maggiore, Minore e Voce – 1,3,5; 1,3,7; 1,3,5,7, ecc.) sono determinate dalle impostazioni che scegli. Smart Chord ha anche una modalità personalizzata che ti consente di determinare la struttura degli accordi che verrà assegnata a ciascun tasto suonandolo manualmente. L'ossigeno Pro Mini dispone anche della tecnologia intelligente Smart Scale. Con Smart Scale, è possibile impostare il letto dei tasti in modo che solo le note nella scala selezionata possano essere suonate. Ciò consente di suonare all'interno di una scala prescelta senza il rischio di suonare note “sbagliate”. È possibile scegliere tra 16 diverse variazioni di scala quando si assegna una scala alla tastiera. Smart Scale è facile da attivare e disattivare e ti consente di impostare i parametri della bilancia di cui hai bisogno per rimanere concentrato sulla creazione. Note Repeat ti consente di tenere premuto uno qualsiasi dei performance pad M-Audio personalizzati e sentirai un pattern ritmico ripetuto con una divisione di note selezionabile. L'arpeggiatore integrato influirà su tutto ciò che stai suonando sui tasti da qualsiasi strumento virtuale nella tua DAW. Quando l'arpeggiatore è attivato, la tastiera suonerà ripetutamente i tasti premuti in sequenza. Il letto dei tasti M-Audio PrecisionTouch combina l'azione semi-pesata professionale con la tecnologia avanzata di scansione del letto dei tasti ad alta velocità per un'esperienza di gioco ultra espressiva. Questo letto chiave personalizzato include anche Channel Aftertouch, offrendo agli utenti maggiore espressione e controllo. Pomocou funkcie Nota Ripeti je možné podržaním performance padov tvoriť opakované rytmické vzory. Vstavaný arpeggiator umožňuje vytvárať sekvencie zvukov pri stlačení akejkoľvek klávesy.
Numero di tasti: 32
Sequencer: Sì
Tipo di tastiera: Synth Slim-key
Dimensione dei tasti: Mini
Ingressi: Sustain
Uscite: MIDI OUT
Manopole di controllo: Assingable
Funziona anche con batterie: No
Tastiera sensibile al tocco: Sì
USB MIDI: Sì
Aftertouch: No
Ruote di pitch bend: Sì
Modulazione: Sì
Colore: Nero
Funzione di registrazione: Sì
Paese di produzione: Cina
Display: Sì
Superficie della tastiera: Smooth
Software: MPC Beats
Software: Air Hybrid 3
Software: Air Velvet
Software: Air Mini Grand
Alimentazione elettrica: Only USB
Peso: 1,2 kg
Fader: 4
USB: Sì
Adattatore incluso: No
Profondità (cm): 19.1
Altezza (cm): 6.5
Larghezza (cm): 40.1
Accessori inclusi: Manual
Accessori inclusi: Software
Accessori inclusi: USB Cable
Numero di voci: 25.0
Software: Ableton Live Lite
Software: Touch Loops

muziker.es
Se trata de una traducción automática por software:El Oxygen Pro Mini es un potente controlador MIDI alimentado por USB de 32 teclas que te permite crear la música que quieras, donde quieras. Es fácil de usar el Oxygen Pro Mini controlador con cualquier DAW con el Oxygen Pro Mini controles asignados automáticamente como Transporte, Faders, controles de Canal (Record Arm, Solo, Mute y Select), controles Pan y más. Ya sea que use Ableton, Pro Tools, MPC Beats, Cubase, Logic, Studio One o cualquier otro DAW importante, simplemente seleccione su DAW en Oxygen Pro Mini y seleccione la configuración correcta en su DAW, y el Oxygen Pro Mini ¡Los controles de estarán completamente integrados en su DAW! También se asigna instantáneamente a todos los instrumentos virtuales incluidos con el Oxygen Pro. Mini 's (MPC Beats, Ableton Live Lite, Air Hybrid 3, Air Velvet, Air Mini Grand, Touch Loops). Estos complementos Air Music Tech de clase mundial pueden ser controlados completamente por Oxygen Pro Mini y se usa en tiempo real mientras creas y mezclas tu música. Con Smart Chord activado, presionar una sola tecla o pad reproducirá un acorde completo en lugar de solo una nota. La tecla o pad que presione determinará la nota fundamental del acorde. El resto de las propiedades del acorde (Mayor, Menor y Voicing – 1,3,5; 1,3,7; 1,3,5,7, etc.) están determinadas por la configuración que elija. Smart Chord también tiene un modo personalizado que le permite determinar la estructura de acordes que se asignará a cada tecla tocándola manualmente. El profesional de oxígeno Mini también cuenta con tecnología inteligente Smart Scale. Con Smart Scale, puede configurar el teclado para que solo se puedan tocar las notas en la escala seleccionada. Esto le permite tocar dentro de una escala elegida sin el riesgo de tocar notas "incorrectas". Puede elegir entre 16 variaciones de escala diferentes al asignar una escala al teclado. Smart Scale es fácil de activar y desactivar y le permite establecer los parámetros de escala que necesita para mantenerse enfocado en la creación. Note Repeat le permite mantener presionado cualquiera de los pads de rendimiento personalizados de M-Audio y escuchará un patrón rítmico repetido en una división de nota seleccionable. El arpegiador incorporado afectará cualquier cosa que esté tocando en las teclas de cualquier instrumento virtual en su DAW. Cuando el arpegiador está activado, el teclado reproducirá repetidamente las teclas presionadas en secuencia. El teclado de M-Audio PrecisionTouch combina acción profesional semicontrapesada con tecnología avanzada de escaneo de teclado de alta velocidad para una experiencia de interpretación ultraexpresiva. Esta cama de teclas personalizada también cuenta con Channel Aftertouch, lo que brinda a los usuarios expresión y control adicionales. Pomocou funkcie Nota Repetir je možné podržaním performance padov tvoriť opakované rytmické vzory. Vstavaný arpegiador umožňuje vytvárať sekvencie zvukov pri stlačení akejkoľvek klávesy.
Número de teclas: 32
Secuenciador: Sí
Tipo de teclado: Synth Slim-key
Tamaño de clave: Mini
Entradas: Sustain
Salidas: MIDI OUT
Manivela de control: Assingable
También funciona con pilas.: No
Sensible al tacto: Sí
USB MIDI: Sí
Aftertouch: No
Pitch Bend: Sí
Modulación: Sí
Color: Negro
Función de grabación: Sí
Hecho en: China
Pantalla / Monitor: Sí
Superficie del teclado: Smooth
Software: MPC Beats
Software: Air Hybrid 3
Software: Air Velvet
Software: Air Mini Grand
Fuente de alimentación: Only USB
Peso: 1,2 kg
Faders: 4
USB: Sí
UK/UE Fuente de alimentación incluida: No
Profundidad (cm): 19.1
Altura (cm): 6.5
Ancho (cm): 40.1
Contenido del paquete: Manual
Contenido del paquete: Software
Contenido del paquete: USB Cable
Número de sonidos: 25.0
Software: Ableton Live Lite
Software: Touch Loops

muziker.de
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:Der Oxygen Pro Mini ist ein leistungsstarker USB-betriebener MIDI-Controller mit 32 Tasten, mit dem Sie die gewünschte Musik erstellen können, wo immer Sie möchten! Es ist einfach, den Oxygen Pro zu verwenden Mini Controller mit jeder DAW mit dem Oxygen Pro Mini automatisch zugewiesene Bedienelemente wie Transport, Fader, Kanalsteuerungen (Record Arm, Solo, Mute und Select), Pan-Steuerungen und mehr. Egal, ob Sie Ableton, Pro Tools, MPC Beats, Cubase, Logic, Studio One oder eine andere große DAW verwenden, wählen Sie einfach Ihre DAW in Oxygen Pro aus Mini 's und wählen Sie die richtige Konfiguration in Ihrer DAW und dem Oxygen Pro Mini Die Bedienelemente von werden vollständig in Ihre DAW integriert! Es wird auch sofort allen virtuellen Instrumenten zugeordnet, die im Oxygen Pro enthalten sind Mini (MPC Beats, Ableton Live Lite, Air Hybrid 3, Air Velvet, Air Mini Grand, Touch Loops). Diese erstklassigen Air Music Tech-Plugins können vollständig vom Oxygen Pro gesteuert werden Mini und in Echtzeit verwendet werden, während Sie Ihre Musik erstellen und mischen. Wenn Smart Chord aktiviert ist, spielt das Drücken einer einzelnen Taste oder eines Pads einen ganzen Akkord und nicht nur eine Note. Die Taste oder das Pad, die/das Sie drücken, bestimmt den Grundton im Akkord. Die restlichen Eigenschaften des Akkords (Dur, Moll und Voicing – 1,3,5; 1,3,7; 1,3,5,7 usw.) werden durch die von Ihnen gewählten Einstellungen bestimmt. Smart Chord hat auch einen benutzerdefinierten Modus, mit dem Sie die Akkordstruktur bestimmen können, die jeder Taste zugewiesen wird, indem Sie sie manuell spielen. Der Sauerstoff-Profi Mini verfügt auch über intelligente Smart Scale-Technologie. Mit Smart Scale können Sie das Tastenbett so einstellen, dass nur Noten in der ausgewählten Tonleiter gespielt werden können. Auf diese Weise können Sie innerhalb einer ausgewählten Tonleiter spielen, ohne Gefahr zu laufen, „falsche“ Noten zu spielen. Sie können aus 16 verschiedenen Tonleitervariationen wählen, wenn Sie der Tastatur eine Tonleiter zuweisen. Smart Scale lässt sich einfach aktivieren und deaktivieren und ermöglicht es Ihnen, die Skalierungsparameter einzustellen, die Sie benötigen, damit Sie sich auf das Erstellen konzentrieren können. Mit Note Repeat können Sie eines der speziell angefertigten Performance-Pads von M-Audio gedrückt halten und Sie hören ein sich wiederholendes rhythmisches Muster in einer wählbaren Notenteilung. Der eingebaute Arpeggiator Der Arpeggiator wirkt sich auf alles aus, was Sie auf den Tasten eines beliebigen virtuellen Instruments in Ihrer DAW spielen. Wenn der Arpeggiator aktiviert ist, spielt das Keyboard die gedrückten Tasten wiederholt nacheinander. Das M-Audio PrecisionTouch-Tastenbett kombiniert professionelle halbgewichtete Mechanik mit fortschrittlicher Hochgeschwindigkeits-Tastenbett-Scanning-Technologie für ein ultra-ausdrucksstarkes Spielerlebnis. Dieses benutzerdefinierte Tastenbett verfügt auch über Channel Aftertouch, das dem Benutzer zusätzlichen Ausdruck und mehr Kontrolle bietet. Pomocou funkcie Note Repeat je možné podržaním performance padov tvoriť opakované rytmické vzory. Vstavaný arpeggiator umožňuje vytvárať sekvencie zvukov pri stlačení akejkoľvek klávesy.
Tastenanzahl: 32
Sequencer: Ja
Tastentyp: Synth Slim-key
Keyboard-Größe: Mini
Eingänge: Sustain
Ausgänge: MIDI OUT
Steuerknöpfe: Assingable
Batteriebetrieb möglich: Nein
Anschlagdynamik: Ja
USB MIDI: Ja
Aftertouch: Nein
Pitch Bend: Ja
Modulation: Ja
Farbe: Schwarz
Aufnahmefunktion: Ja
Hergestellt in: China
Display: Ja
Klaviatur-Oberfläche: Glatt
Software: MPC Beats
Software: Air Hybrid 3
Software: Air Velvet
Software: Air Mini Grand
Stromversorgung: Nur USB
Gewicht: 1,2 kg
Fader: 4
USB: Ja
Inklusive Netzteil: Nein
Tiefe (cm): 19.1
Höhe (cm): 6.5
Breite (cm): 40.1
Packungsinhalt: Handbuch
Packungsinhalt: Software
Packungsinhalt: USB Kabel
Anzahl der Klänge: 25.0
Software: Ableton Live Lite
Software: Touch Loops

muziker.fr
Ceci est une traduction générée par logiciel:L'Oxygen Pro Mini est un puissant contrôleur MIDI alimenté par USB à 32 touches qui vous permet de créer la musique que vous voulez, où vous voulez ! Il est simple d'utiliser l'Oxygen Pro mini contrôleur avec n'importe quel DAW avec l'Oxygen Pro mini commandes mappées automatiquement telles que le transport, les faders, les commandes de canal (enregistrement, solo, muet et sélection), les commandes de panoramique et plus encore. Que vous utilisiez Ableton, Pro Tools, MPC Beats, Cubase, Logic, Studio One ou tout autre DAW majeur, sélectionnez simplement votre DAW dans l'Oxygen Pro mini et sélectionnez la bonne configuration dans votre DAW, et l'Oxygen Pro mini Les commandes de seront complètement intégrées à votre DAW ! Il mappe également instantanément tous les instruments virtuels inclus avec l'Oxygen Pro mini (MPC Beats, Ableton Live Lite, Air Hybrid 3, Air Velvet, Air Mini Grand, Touch Loops). Ces plugins Air Music Tech de classe mondiale peuvent être entièrement contrôlés par l'Oxygen Pro mini et utilisé en temps réel lorsque vous créez et mixez votre musique. Lorsque Smart Chord est activé, appuyer sur une seule touche ou un seul pad jouera un accord complet plutôt qu'une seule note. La touche ou le pad sur lequel vous appuyez déterminera la note fondamentale de l'accord. Les autres propriétés de l'accord (Major, Minor et Voicing – 1,3,5 ; 1,3,7 ; 1,3,5,7, etc.) sont déterminées par les réglages que vous choisissez. Smart Chord dispose également d'un mode personnalisé qui vous permet de déterminer la structure d'accord qui sera attribuée à chaque touche en la jouant manuellement. L'Oxygène Pro mini dispose également de la technologie intelligente Smart Scale. Avec Smart Scale, vous pouvez régler le clavier de manière à ce que seules les notes de la gamme sélectionnée puissent être jouées. Cela vous permet de jouer dans une gamme choisie sans risquer de jouer de « fausses » notes. Vous pouvez choisir parmi 16 variations d'échelle différentes lors de l'attribution d'une échelle au clavier. Smart Scale est facile à activer et à désactiver et vous permet de définir les paramètres d'échelle dont vous avez besoin pour rester concentré sur la création. Note Repeat vous permet de maintenir enfoncé n'importe lequel des pads de performance M-Audio personnalisés et vous entendrez un motif rythmique répété à une division de note sélectionnable. L'arpégiateur arpégiateur intégré affectera tout ce que vous jouez sur les touches de n'importe quel instrument virtuel de votre DAW. Lorsque l'arpégiateur est activé, le clavier jouera à plusieurs reprises les touches enfoncées dans l'ordre. Le clavier M-Audio PrecisionTouch combine une action professionnelle semi-lestée avec une technologie avancée de numérisation de clavier à haute vitesse pour une expérience de jeu ultra-expressive. Ce clavier personnalisé comprend également Channel Aftertouch, donnant aux utilisateurs une expression et un contrôle accrus. Pomocou funkcie Remarque Répétez je možné podržaním performance padov tvoriť opakované rytmické vzory. Vstavaný arpégiateur umožňuje vytvárať sekvencie zvukov pri stlačení akejkoľvek klávesy.
Nombre de touches: 32
Séquenceur: Oui
Type de clavier: Synth Slim-key
Taille de clavier: Mini
Entrées: Sustain
Sorties: MIDI OUT
Boutons de commande: Assingable
Utilisation avec piles possible: Pas
Sensible à la vélocité: Oui
USB MIDI: Oui
Aftertouch: Pas
Pitch bend: Oui
Modulation: Oui
Couleur: Noir
Fonction d'enregistrement: Oui
Fabriquée au: Chine
Écran: Oui
Surface du clavier: Lisse
Software: MPC Beats
Software: Air Hybrid 3
Software: Air Velvet
Software: Air Mini Grand
Source de courant: Seulement USB
Poids: 1,2 kg
Faders: 4
USB: Oui
Bloc d'alimentation inclus: Pas
Profondeur (cm): 19.1
Hauteur (cm): 6.5
Largeur (cm): 40.1
Contenu du coffret: Manuel
Contenu du coffret: Software
Contenu du coffret: Cable USB
Nombre de sons: 25.0
Software: Ableton Live Lite
Software: Touch Loops

muziker.sk
Oxygen Pro Mini je výkonný 32-klávesový MIDI ovládač napájaný z USB, ktorý vám uľahčí vytváranie hudby kdekoľvekPomocou automaticky mapovaných ovládacích prvkov ako sú Transport, Fadery, Ovládanie kanálov (Record Arm, Solo, Mute a Select), Pan (a ďalšie) je možné jednoducho ovládať ktorýkoľvek DAW. Či už používate Ableton, Pro Tools, MPC Beats, Cubase, Logic, Studio One alebo akýkoľvek iný DAW. Stačí zvoliť váš DAW v Oxygen Pro Mini a zvoliť správnu konfiguráciu vo vašom DAW a ovládacie prvky Oxygen Pro Mini budú do DAW úplne integrované! Okamžite tiež mapuje všetky virtuálne pnástroje, ktoré sú súčasťou Oxygen Pro Mini (MPC Beats, Ableton Live Lite, Air Hybrid 3, Air Velvet, Air Mini Grand, Touch Loops). Tieto špičkové doplnky Air Music Tech môžu byť plne ovládané Oxygenom Pro Mini a použité v reálnom čase pri vytváraní a mixovaní hudby.Ak je aktivovaný Smart Chord, stlačením jednej klávesy alebo padu zahráte celý akord, nie iba jednu notu. Kláves alebo klávesy, ktoré stlačíte, určia základnú notu v akorde. Ostatné vlastnosti akordu (Major, Minor a Voicing - 1,3,5; 1,3,7; 1,3,5,7 atď.) sú určené nastavením, ktoré zvolíte. Smart Chord má tiež vlastný režim, ktorý vám umožňuje určiť štruktúru akordov, ktorý sa priradí každému klávesu, a to tak, že ho budete hrať manuálne.Oxygen Pro Mini tiež disponuje inteligentnou technológiou Smart Scale. Pomocou funkcie Smart Scale môžete nastaviť základňu klávesov tak, aby bolo možné prehrávať iba noty vo vybranom akorde. To vám umožní hrať vo vybranej škále bez rizika hrania „nesprávnych“ nôt. Pri priraďovaní akordu ku klávesnici si môžete vybrať zo 16 rôznych variácií. Smart Scale sa ľahko aktivuje a deaktivuje a umožňuje vám nastaviť parametre mierky, ktoré potrebujete, aby ste sa sústredili na vytváranie.Note Repeat umožňuje pri podržaní jedného z performance padov vytvárať opakované zvukové vzory.Zabudovaný Arpeggiator ovplyvní všetko, na čo hráte na klávesoch z ľubovoľného virtuálneho nástroja vo vašom DAW. Keď je arpeggiator zapnutý, každá hraná klávesa vytvára opakovanú sekvenciu.M-Audio PrecisionTouch kombinuje profesionálnu polo-vyváženú klaviatúru s pokročilou technológiou vysokorýchlostného skenovania a funkciou Aftertouch pre vysoko expresívny zážitok z hry.
Počet klávesov: 32
Sekvencer: Áno
Typ klaviatúry: Synth Slim-key
Veľkosť klávesov: Mini
Vstupy: Sustain
Výstupy: MIDI OUT
Ovládacie gombíky: Assingable
Prevádzka na batérie: Nie
Dynamické klávesy: Áno
USB MIDI: Áno
Aftertouch: Nie
Pitch bend: Áno
Modulácia: Áno
Farba: Čierna
Funkcia nahrávania: Áno
Krajina pôvodu: Čína
Displej: Áno
Vyhotovenie povrchu klaviatúry: Hladký
Softvér: MPC Beats
Softvér: Air Hybrid 3
Softvér: Air Velvet
Softvér: Air Mini Grand
Napájanie: Iba USB
Hmotnosť: 1,2 kg
Fadery: 4
USB: Áno
Adaptér súčasťou balenia: Nie
Hĺbka (cm): 19.1
Výška (cm): 6.5
Šírka (cm): 40.1
Balenie obsahuje: Manuál
Balenie obsahuje: Softvér
Balenie obsahuje: USB kábel
Počet zvukov: 25.0
Softvér: Ableton Live Lite
Softvér: Touch Loops

muziker.ro
Aceasta este o traducere automată generată de un software:Oxygen Pro Mini este un controler MIDI puternic, cu 32 de taste, alimentat prin USB, care vă permite să creați muzica dorită, oriunde doriți! Este simplu de utilizat Oxygen Pro Mini controler cu orice DAW cu Oxygen Pro Mini comenzi mapate automat, cum ar fi Transport, Fadere, comenzi Canal (Record Arm, Solo, Mute și Select), comenzi Pan și multe altele. Indiferent dacă utilizați Ableton, Pro Tools, MPC Beats, Cubase, Logic, Studio One sau orice alt DAW major, trebuie doar să selectați DAW-ul în Oxygen Pro Mini și selectați configurația corectă în DAW și Oxygen Pro Mini comenzile lui vor fi complet integrate în DAW! De asemenea, se mapează instantaneu la toate instrumentele virtuale incluse cu Oxygen Pro Mini (MPC Beats, Ableton Live Lite, Air Hybrid 3, Air Velvet, Air Mini Grand, Touch Loops). Aceste pluginuri Air Music Tech de clasă mondială pot fi controlate complet de Oxygen Pro Mini și folosit în timp real pe măsură ce creați și mixați muzica. Cu Smart Chord activat, apăsarea unei singure taste sau pad va reda un acord complet, mai degrabă decât o singură notă. Tasta sau pad-ul pe care îl apăsați va determina nota fundamentală din acord. Restul proprietăților acordului (Major, Minor și Voicing – 1,3,5; 1,3,7; 1,3,5,7 etc.) sunt determinate de setările pe care le alegeți. Smart Chord are, de asemenea, un mod personalizat care vă permite să determinați structura acordurilor care va fi alocată fiecărei taste prin redarea manuală a acesteia. Oxygen Pro Mini dispune de asemenea de tehnologia inteligentă Smart Scale. Cu Smart Scale, puteți seta patul de taste astfel încât doar notele din scala selectată să poată fi redate. Acest lucru vă permite să cântați într-o scară aleasă fără riscul de a reda note „greșite”. Puteți alege dintre 16 variații de scară diferite atunci când atribuiți o scară la tastatură. Smart Scale este ușor de activat și dezactivat și vă permite să setați parametrii scalei de care aveți nevoie pentru a vă menține concentrat pe creare. Note Repeat vă permite să țineți apăsat oricare dintre pad-urile de performanță M-Audio personalizate și veți auzi un model ritmic repetat la o diviziune de note selectabilă. Arpegiatorul încorporat Arpegiatorul va afecta orice cântați la clape de la orice instrument virtual din DAW. Când arpegiatorul este activat, tastatura va reda în mod repetat tastele apăsate în secvență. Patul de taste M-Audio PrecisionTouch combină acțiunea profesională semi-ponderată cu tehnologia avansată de scanare a tastelor de mare viteză pentru o experiență de joc ultra-expresivă. Acest pat personalizat cu chei include și Channel Aftertouch, oferind utilizatorilor expresie și control suplimentar. Pomocou funkcie Notă Repetați je možné podržaním performance padov tvoriť opakované rytmické vzory. Vstavaný arpeggiator umožňuje vytvárať sekvencie zvukov pri stlačení akejkoľvek klávesy.
Număr de clape: 32
Secventer: Da
Tipul tastaturii: Claviatură Synth Slim
Dimensiune clape: Mini
Intrări: Susținere/Sustain
Ieşiri: MIDI OUT
Potențiometre de control: Atribuibil
Poate functiona pe baterii: Nu
Clape sensibili la atingere: Da
USB MIDI: Da
Aftertouch: Nu
Roti pentru pitch bend: Da
Modulatie: Da
Culoare: Negru
Funcția de înregistrare: Da
Ţara de fabricaţie: China
Afișa: Da
Suprafata tastaturii: Neted
Software: Beats MPC
Software: Air Hybrid 3
Software: Air Velvet
Software: Air Mini Grand
Alimentare electrică: Numai USB
Greutate: 1,2 kg
Fader-uri: 4
USB: Da
Adaptor inclus: Nu
Adâncimea (cm): 19.1
Înălțime (cm): 6.5
Lăţime (cm): 40.1
Pachetul conține: Manual
Pachetul conține: Software
Pachetul conține: Cablu USB
Număr de sunete: 25.0
Software: Ableton Live Lite
Software: Touch Loops

muziker.cz
Oxygen Pro Mini je výkonný 32-klávesový MIDI ovladač napájen z USB, který vám usnadní vytváření hudby.Pomocí automaticky mapovaných ovládacích prvků jako jsou Transport, Fadery, Ovládání kanálů (Record Arm, Solo, Mute a Select), Pan (a další) lze jednoduše ovládat kterýkoli DAW. Ať už používáte Ableton, Pro Tools, MPC Beats, Cubase, Logic, Studio One nebo jakýkoli jiný DAW. Stačí zvolit váš DAW v Oxygen Pro Mini a zvolit správnou konfiguraci ve vašem DAW a ovládací prvky Oxygen Pro Mini budou do DAW zcela integrované! Okamžitě také mapuje všechny virtuální pnástroje, které jsou součástí Oxygen Pro Mini (MPC Beats, Ableton Live Lite, Air Hybrid 3, Air Velvet, Air Mini Grand, Touch Loops). Tyto špičkové doplňky Air Music Tech mohou být plně ovládané Oxygen Pro Mini a použity v reálném čase při vytváření a mixování hudby.Pokud je aktivován Smart Chord, stiskem jedné klávesy nebo padu zahrajete celý akord, ne pouze jednu notu. Klávesa nebo klávesy, které stisknete, určí základní notu v akordu. Ostatní vlastnosti akordu (Major, Minor a Voicing - 1,3,5; 1,3,7; 1,3,5,7 atd.) Jsou určeny nastavením, které zvolíte. Smart Chord má také vlastní režim, který umožňuje určit strukturu akordů, který se přiřadí každému klávesy, a to tak, že ho budete hrát manuálně.Oxygen Pro Mini také disponuje inteligentní technologií Smart Scale. Pomocí funkce Smart Scale lze nastavit základnu kláves tak, aby bylo možné přehrávat pouze noty ve vybraném akordu. To vám umožní hrát ve vybrané škále bez rizika hraní "nesprávných" not. Při přiřazování akordu ke klávesnici si můžete vybrat ze 16 různých variací. Smart Scale se snadno aktivuje a deaktivuje a umožňuje vám nastavit parametry měřítka, které potřebujete, abyste se soustředili na vytváření.Note Repeat umožňuje při podržení jednoho z performance padů vytvářet opakované zvukové vzory.Zabudovaný Arpeggiator ovlivní vše, na co hrajete na klávesách z libovolného virtuálního nástroje ve vašem DAW. Když je arpeggiator zapnutý, každá hraná klávesa vytváří opakovanou sekvenci.M-Audio PrecisionTouch kombinuje profesionální polo-vyváženou klaviaturu s pokročilou technologií vysokorychlostního skenování a funkcí Aftertouch pro vysoce expresivní zážitek ze hry.
Počet kláves: 32
Sekvencer: Ano
Typ kláves: Synth Slim-key
Velikost kláves: Mini
Vstupy: Sustain
Výstupy: MIDI OUT
Ovládací knoflíky: Assingable
Provoz na baterie: Ne
Dynamická klaviatura: Ano
USB MIDI: Ano
Aftertouch: Ne
Pitch bend: Ano
Modulace: Ano
Barva: Černá
Funkce záznamu: Ano
Země původu: Čína
Displej: Ano
Provedení povrchu klaviatury: Hladký
Software: MPC Beats
Software: Air Hybrid 3
Software: Air Velvet
Software: Air Mini Grand
Napájení: Pouze USB
Hmotnost: 1,2 kg
Fadery: 4
USB: Ano
Adaptér součástí: Ne
Hloubka (cm): 19.1
Výška (cm): 6.5
Šířka (cm): 40.1
Balení obsahuje: Manuál
Balení obsahuje: Software
Balení obsahuje: USB kabel
Počet zvuků: 25.0
Software: Ableton Live Lite
Software: Touch Loops

muziker.pl
To jest automatyczne tłumaczenie wygenerowane przez software:Oxygen Pro Mini to potężny, 32-klawiszowy kontroler MIDI zasilany przez USB, który pozwala tworzyć muzykę, którą chcesz, gdziekolwiek chcesz! Korzystanie z Oxygen Pro jest proste Mini kontroler z dowolnym DAW z Oxygen Pro Mini automatycznie mapowane elementy sterujące, takie jak transport, suwaki, sterowanie kanałami (nagrywanie ramienia, solo, wyciszanie i wybór), sterowanie panoramą i inne. Niezależnie od tego, czy używasz Ableton, Pro Tools, MPC Beats, Cubase, Logic, Studio One, czy jakiegokolwiek innego dużego DAW, po prostu wybierz swój DAW w Oxygen Pro Mini i wybierz odpowiednią konfigurację w swoim DAW i Oxygen Pro Mini Kontrolki zostaną całkowicie zintegrowane z Twoim DAW! Natychmiast mapuje również do wszystkich wirtualnych instrumentów dołączonych do Oxygen Pro Mini (MPC Beats, Ableton Live Lite, Air Hybrid 3, Air Velvet, Air Mini Grand, pętle dotykowe). Te światowej klasy wtyczki Air Music Tech mogą być w pełni kontrolowane przez Oxygen Pro Mini i używane w czasie rzeczywistym podczas tworzenia i miksowania muzyki. Gdy funkcja Smart Chord jest aktywna, naciśnięcie pojedynczego klawisza lub pada zagra cały akord, a nie tylko jedną nutę. Naciśnięty klawisz lub pad określi prymę akordu. Pozostałe właściwości akordu (Major, Minor i Voicing – 1,3,5; 1,3,7; 1,3,5,7 itd.) są określane przez wybrane ustawienia. Smart Chord ma również tryb niestandardowy, który pozwala określić strukturę akordów, która zostanie przypisana do każdego klawisza, ręcznie go grając. Tlen Pro Mini posiada również inteligentną technologię Smart Scale. Dzięki inteligentnej skali możesz ustawić układ klawiszy tak, aby można było odtwarzać tylko nuty w wybranej skali. Pozwala to na grę w wybranej skali bez ryzyka zagrania „niewłaściwych” nut. Możesz wybierać spośród 16 różnych odmian skali podczas przypisywania skali do klawiatury. Inteligentną wagę można łatwo aktywować i dezaktywować oraz umożliwia ustawienie parametrów wagi, których potrzebujesz, abyś mógł skoncentrować się na tworzeniu. Funkcja Note Repeat umożliwia przytrzymanie dowolnego wykonanego na zamówienie padu M-Audio, a usłyszysz powtarzający się rytmiczny wzór z wybieralnym podziałem nut. Wbudowany Arpeggiator Arpeggiator wpłynie na wszystko, co grasz na klawiszach z dowolnego instrumentu wirtualnego w Twoim DAW. Gdy arpeggiator jest włączony, klawiatura będzie wielokrotnie odtwarzać wciśnięte klawisze po kolei. Podstawka klawiszy M-Audio PrecisionTouch łączy profesjonalną, półważoną akcję z zaawansowaną technologią szybkiego skanowania łoża klawiszy, zapewniając niezwykle ekspresyjną grę. To niestandardowe łóżko z klawiszami posiada również funkcję Channel Aftertouch, dając użytkownikom dodatkową ekspresję i kontrolę. Pomocou funkcie Uwaga Powtórz je možné podržaním performance padov tvoriť opakované rytmické vzory. Vstavaný arpeggiator umožňuje vytvárať sekvencie zvukov pri stlačení akejkoľvek klávesy.
Liczba klawiszy: 32
Sekwencer: Tak
Rodzaj klawiatury: Synth Slim-key
Wielkość klawiszy: Mały
Wejścia: Sustain
Wyjścia: MIDI OUT
Pokrętła sterujące: Assingable
Może być zasilany bateriami: Nie
Dynamiczna klawiatura: Tak
USB MIDI: Tak
Aftertouch: Nie
Pokrętło pitch bend: Tak
Modulacja: Tak
Kolor: Czarny
Funkcja nagrywania: Tak
Kraj pochodzenia: Chiny
Wyświetlacz: Tak
Powierzchnia klawiatury: Smooth
Oprogramowanie: MPC Beats
Oprogramowanie: Air Hybrid 3
Oprogramowanie: Air Velvet
Oprogramowanie: Air Mini Grand
Zasilacz: Only USB
Waga: 1,2 kg
Fadery: 4
USB: Tak
Zasilacz w zestawie: Nie
Głębokość (cm): 19.1
Wysokość (cm): 6.5
Szerokość (cm): 40.1
Zawartość paczki: Manual
Zawartość paczki: Software
Zawartość paczki: USB Cable
Ilość brzmień: 25.0
Oprogramowanie: Ableton Live Lite
Oprogramowanie: Touch Loops

muziker.hu
Ez egy automatizált szoftver általi fordítás:Az Oxygen Pro Mini egy nagy teljesítményű, 32 gombos, USB-vel működő MIDI-vezérlő, amely megkönnyíti a zenélést bárhol Bármely DAW könnyen vezérelhető olyan automatikusan leképezett vezérlőkkel, mint a szállítás, faderek, csatornavezérlés (felvétel élesítés, szóló, némítás és kiválasztás), pásztázás (és egyebek). Akár Abletont, Pro Tools-ot, MPC Beatst, Cubase-t, Logic-ot, Studio One-t vagy bármilyen más DAW-t használ. Csak válassza ki a DAW-t az Oxygen Pro-ban Mini és válassza ki a megfelelő konfigurációt a DAW és az Oxygen Pro vezérlőkben Mini teljes mértékben integrálva lesz a DAW-ba! Azonnal feltérképezi az Oxygen Pro részét képező összes virtuális műszert is Mini (MPC Beats, Ableton Live Lite, Air Hybrid 3, Air Velvet, Air Mini Grand, Touch Loops). Ezek a legmodernebb Air Music Tech tartozékok teljes mértékben vezérelhetők az Oxygen Pro Mini által, és valós időben használhatók zene létrehozására és keverésére. Ha aktiválva van Intelligens akkord , nyomja meg az egyik billentyűt vagy billentyűzetet a teljes akkord lejátszásához, nem csak egy hanghoz. A lenyomott billentyűk vagy billentyűk határozzák meg az akkord alaphangját. A többi akkordtulajdonságot (dúr, moll és hangzás – 1,3,5; 1,3,7; 1,3,5,7 stb.) a választott beállítások határozzák meg. A Smart Chord saját móddal is rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyes billentyűkhöz rendelhető akkordok szerkezetének manuális lejátszásával. Oxygen Pro Mini intelligens technológiája is van Intelligens mérleg . A Smart Scale segítségével beállíthatja a billentyűalapot, hogy csak a kiválasztott akkord hangjai lehessenek lejátszani. Ez lehetővé teszi, hogy a kiválasztott skálán játsszon a „rossz” hangok lejátszásának kockázata nélkül. 16 különböző variáció közül választhat, amikor akkordot rendel a billentyűzethez. A Smart Scale könnyen aktiválható és deaktiválható, így beállíthatja azokat a skálaparamétereket, amelyekre a létrehozásra összpontosítani kell. Megjegyzés Ismételje meg lehetővé teszi, hogy ismétlődő hangmintákat hozzon létre, miközben tartja az egyik előadópárnát. Beépített Arpeggiátor mindenre hatással van, amit a DAW bármely virtuális hangszerének billentyűin játszol. Amikor az arpeggiátor be van kapcsolva, minden lejátszott billentyű ismétlődő sorozatot hoz létre. M-Audio PrecisionTouch ötvözi a professzionális félig kiegyensúlyozott billentyűzetet a fejlett, nagy sebességű szkennelési technológiával és funkciókkal Utóérintés a rendkívül kifejező játékélményért.
Billentyűk száma: 32
Szekvenszer: Igen
Billentyűzet típusa: Synth Slim-key
Billentyűk mérete: Mini
Bemenet: Sustain
Kimenetek: MIDI OUT
Vezérlőgombok: Assingable
Opcionálisan elemről is üzemeltethető: Nem
Érintés-érzékeny billentyű: Igen
USB MIDI: Igen
Aftertouch: Nem
Hajlító kerék (Pitch bend): Igen
Moduláció: Igen
Szín: Fekete
Felvétel funkció: Igen
Gyártás országa: Kína
Kijelző: Igen
Billentyűzet felülete: Smooth
Szoftver: MPC Beats
Szoftver: Air Hybrid 3
Szoftver: Air Velvet
Szoftver: Air Mini Grand
Tápegység: Only USB
Súly: 1,2 kg
Faderek: 4
USB: Igen
Hálózati adapter mellékelve: Nem
Mélysége (cm): 19.1
Magasság (cm): 6.5
Szélesség (cm): 40.1
Csomag tartalma: Manual
Csomag tartalma: Software
Csomag tartalma: USB Cable
Hangok száma: 25.0
Szoftver: Ableton Live Lite
Szoftver: Touch Loops