Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa
Elektronický šicí stroj Janome Juno J30 nabízí 30 programů a 4 typy automatické knoflíkové dírky. 30 šicích programů: stehy základní, elastické (strečové), overlockové a vyšívací, speciální stehy pro quiltování a patchwork a mnoho dalších stehů.Horizontální rotační chapač poslední generace, zvětšená velikost pro šířku cikcak až 7 mm, patent Janome, zabraňuje vyskočení a zaseknutí nitě.Volné rameno pro šití rukávů a nohavic.Automatický navlékač nitě - jedním stiskem snadno navléknete nit.Intuitivní LCD displej, který vás informuje o aktuálním nastaveném stehu - stroj vám ukáže šířku stehu, délku stehu, ukáže vám zvolené číslo programu a ještě vám doporučí typ patky. Pouhým stisknutím tlačítka můžete tyto parametry měnit. V případě, že nastavíte například šířku stehu, která pro daný steh již není povolena, dojde k upozornění a stroj si sám pohlídá maximální hodnotu.Velkoplošné podávací zoubky SFS-Super: podávací systém - sedminásobně dělený podavač se speciálně tvarovanými zuby Vám zajistí snadný začátek šití a plynulé podávání všech druhů látek, pravidelný steh a šířku cikcak až 7 mm.Janome blokový podavač SFS - technologie průmyslových strojů - Superior Plus Feed System ™ SFS a SFS +Janome má na rozdíl od konkurenčních strojů vícenásobné podavače.Tento systém pohybuje podavačem tak, aby podavač byl s materiálem co nejdéle v rovnoběžné pozici, tím je materiál pohodlnější, rovnoměrný a dokáže šít silné i jemné materiály.Ovládací prvky při patce stroje - tlačítko start / stop pro ruční spuštění stroje, tlačítko pro automatické zapošití na materiálu, vynikající osvětlení pracovní plochy.Vlastnosti šicího stroje Janome Juno J30:30 šicích programů: základní, elastické (strečové), overlockové a plastické vyšívání, speciální stehy pro quiltování a patchworkStehy na předním panelu, snadné nastavení na displejiLCD displej, který vás informuje o aktuální nastaveném stehuJednoduchá volba stehů pomocí tlačítek, stačí zvolit číslo stehu a můžete ihned šítAutomatické nastavení délky a šířky stehu s možností dodatečného nastaveníNastavení pozice jehly při rovném stehu pro snadné prošívání a vyšívání zipuCelokovová robustní konstrukce těla stroje včetně mechaniky zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnostHorizontální rotační chapač Janome je velmi stabilní a tichý, díky patentované konstrukci nedochází k zaseknutí chapače, je určen pro snadnější a středně těžké materiály.Průhledný kryt chapače umožňuje dokonalý přehled o množství spodní nitě na cívce, kdykoliv během šitíKonstrukce chapače umožňuje snadnou výměnu cívky spodní nitěAutomatické nastavení přítlaku patkyKvalitní LED osvětlení pracovní plochyPraktická schránka na příslušenstvíTlačítko Start / Stop slouží pro šití bez pedálu, stroj se rozjede a zastaví pouze stiskem tlačítkaElektronický ruční spouš více

Nejlevnější produkt

434,00 € | muziker.de

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

K dispozici v jiných zemích

Historie cen produktu


Co říkají obchody

muziker.de
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:Die elektronische Nähmaschine Janome Juno J30 bietet 30 Programme und 4 Arten von automatischen Knopflöchern. 30 Nähprogramme: Grundstiche, Gummiband (Stretch), Overlock und Stickerei, Spezialstiche zum Quilten und Patchwork und viele andere Stiche. Der horizontale Drehgreifer der neuesten Generation, vergrößert für Zickzackbreite bis 7 mm, Janome Patent, verhindert das Herausspringen und Verklemmen des Fadens. Freier Arm zum Nähen von Ärmeln und Hosen. Automatischer Fadenwickler - Sie können den Faden einfach mit einem Druck einfädeln. Intuitives LCD-Display, das Sie über den aktuell eingestellten Stich informiert - das Gerät zeigt Ihnen die Stichbreite und Stichlänge an, zeigt Ihnen die ausgewählte Programmnummer und empfiehlt auch die Art der Ferse. Sie können diese Parameter durch einfaches Drücken einer Taste ändern. Wenn Sie beispielsweise eine Stichbreite festlegen, die für einen bestimmten Stich nicht mehr zulässig ist, wird eine Warnung angezeigt und das Gerät überwacht den Maximalwert selbst. Großflächiger Transporteur SFS-Super: Transportsystem - ein Siebenfach-Transporteur mit speziell geformten Zähnen sorgt für einen leichten Nähstart und einen reibungslosen Transport von Stoffen aller Art, Normalstich und Zickzackbreite bis 7 mm. Janome Blockfeeder SFS - Industrielle Maschinentechnik - Superior Plus Feed System ™ SFS und SFS + Im Gegensatz zu Konkurrenzmaschinen verfügt Janome über mehrere Feeder. Dieses System bewegt die Zuführung so, dass sich die Zuführung so lange wie möglich in einer parallelen Position mit dem Material befindet, sodass das Material bequemer ist und sowohl dicke als auch feine Materialien nähen kann. Bedienelemente am Maschinenfuß - Start/Stopp-Taste zum manuellen Starten der Maschine, Taste zum automatischen Nähen auf dem Nähgut, hervorragende Beleuchtung der Arbeitsfläche. Merkmale der Nähmaschine Janome Juno J30: 30 Nähprogramme: Basic, Elastic (Stretch), Overlock und Plastikstickerei, Spezialstiche zum Quilten und Patchwork Stiche auf der Vorderseite, einfache Einstellung auf dem Display LCD-Display, das Sie über den aktuell eingestellten Stich informiert Einfache Auswahl der Stiche mit den Tasten, wählen Sie einfach die Stichnummer und Sie können sofort nähen Automatische Anpassung von Stichlänge und -breite mit der Möglichkeit der zusätzlichen Anpassung Passen Sie die Position der Nadel mit einem Geradstich an, um das Nähen und Sticken des Reißverschlusses zu erleichtern Ganzmetall-robuste Konstruktion des Maschinenkörpers einschließlich der Mechanik, die einen sehr leisen Betrieb der Maschine und eine lange Lebensdauer garantiert Der horizontale Drehhaken Janome ist sehr stabil und leise, dank der patentierten Konstruktion gibt es kein Verklemmen des Hakens, er ist für leichtere und mittelschwere Materialien ausgelegt. Die transparente Abdeckung des Hakens ermöglicht jederzeit während des Nähens einen perfekten Überblick über die Menge des Unterfadens auf der Spule Das Design des Hakens ermöglicht einen einfachen Austausch der Spule Automatische Einstellung des Fersendrucks Hochwertige LED-Desktop-Beleuchtung Praktische Zubehörbox Die Start / Stopp-Taste dient zum Nähen ohne Pedal, die Maschine startet und stoppt nur durch Drücken der Taste Der elektronische Handauslöser ermöglicht die Feineinstellung der Nähgeschwindigkeit und die Stabilität der Nadeleinstichkraft Automatisches Sensorknopfloch (4 Typen, einschließlich vorgefertigter). Das Loch wird vollautomatisch und genau auf die Größe des Knopfes genäht, für den es bestimmt ist Automatisches Ziehen des Unterfadens mit der Nadelpositionstaste SFS-Super-Zufuhrsystem - Siebenfach-Zuführung Schnellspannmutter Nähfußwechselsystem - Fußwechsel im Handumdrehen und ohne zu schrauben Extra starkes Einführen der Nadel in das Material Einstellbare Stichbreite max. 7 mm Einstellbare Stichlänge max. 5 mm Ausführliche Anleitung auf Tschechisch Motorleistung ist 35W Standardzubehör für den Janome Juno J30: Universalabsatz Reißverschluss Absatz E. Absatz für Satinstich F. Ferse zum automatischen Nähen von Löchern R. Kleiner und großer Spulenhalter Zusätzlicher Gewindestift Spulen (4 Stück) Jetzt die Nadeln Stichreißer Schmutzentfernungsbürste Schraubendreher Stoffbezug der Maschine Pedal und Standardzubehör für die Maschinenfunktion Slowakische Anleitung nur bei uns erhältlich!
Farbe: Weiß
Display: Ja
Elektronische Geschwindigkeitsregelung: Ja
Beleuchtung: LED-Beleuchtung
Material: Metall
Packungsinhalt: Cleaning Brush
Positionseinstellung: Ja
Programme: Basic
Programme: Dekorativ
Programme: Stretch
Programme: Overlock
Programme: Doppelte Nähnadel
Stichlänge: 5 mm
Stichlängeneinstellung: Ja
Stichbreite: 7 mm
Einstellung der Gewindespannung: Ja
Decke: Kunststoff
Art der Nähmaschine: Elektrisch
Variante: JUNO J30
Gewicht: 5.8 kg
Programme: Buttonhole
Automatischer Oberfadenwickler: Ja
Anzahl der Stiche: 30
Einstellung der Stichbreite: Ja
Doppeltes Nähen: Ja
Rei

muziker.it
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:La macchina da cucire elettronica Janome Juno J30 offre 30 programmi e 4 tipi di asole automatiche. 30 programmi di cucito: punti base, elastico (elasticizzato), overlock e ricamo, punti speciali per quilt e patchwork e molti altri punti. Il crochet rotante orizzontale di ultima generazione, misura maggiorata per larghezza zigzag fino a 7 mm, brevetto Janome, evita che il filo fuoriesca e si inceppi. Braccio libero per cucire maniche e pantaloni. Avvolgifilo automatico: puoi facilmente infilare il filo con una pressa. Display LCD intuitivo che ti informa sul punto attualmente impostato: la macchina ti mostrerà la larghezza e la lunghezza del punto, ti mostrerà il numero di programma selezionato e consiglierà anche il tipo di tacco. È possibile modificare questi parametri semplicemente premendo un pulsante. Ad esempio, se imposti una larghezza punto che non è più consentita per un dato punto, verrà visualizzato un avviso e la macchina monitorerà il valore massimo stesso. Griffe di grande superficie SFS-Super: sistema di alimentazione: un alimentatore a sette pieghe con denti dalla forma speciale ti garantirà un facile inizio per cucire e l'alimentazione regolare di tutti i tipi di tessuto, cuciture regolari e larghezza zigzag fino a 7 mm. Janome block feeder SFS - tecnologia della macchina industriale - Superior Plus Feed System ™ SFS e SFS + A differenza delle macchine concorrenti, Janome ha più alimentatori. Questo sistema sposta l'alimentatore in modo che l'alimentatore sia in posizione parallela al materiale il più a lungo possibile, in modo che il materiale sia più comodo, uniforme e possa cucire sia materiali spessi che fini. Comandi alla base della macchina - pulsante start/stop per avviamento manuale della macchina, pulsante per cucitura automatica sul materiale, ottima illuminazione del piano di lavoro. Caratteristiche della macchina da cucire Janome Juno J30: 30 programmi di cucito: base, elastico (stretch), overlock e ricamo in plastica, punti speciali per quilting e patchwork Cuciture sul pannello frontale, facile regolazione sul display Display LCD che informa sul punto attualmente impostato Facile selezione dei punti utilizzando i pulsanti, basta selezionare il numero del punto e puoi cucire immediatamente Regolazione automatica della lunghezza e della larghezza del punto con possibilità di regolazione aggiuntiva Regola la posizione dell'ago con un punto dritto per cucire e ricamare più facilmente la cerniera Costruzione robusta interamente in metallo del corpo macchina, inclusa la meccanica, che garantisce un funzionamento molto silenzioso della macchina e una lunga durata Il gancio rotante orizzontale Janome è molto stabile e silenzioso, grazie alla costruzione brevettata non si verifica l'inceppamento del gancio, è pensato per materiali leggeri e medio-pesanti. La copertura trasparente del crochet consente una perfetta visione d'insieme della quantità di filo inferiore sulla bobina, in qualsiasi momento durante la cucitura Il design del gancio consente una facile sostituzione della bobina Regolazione automatica della pressione del tallone Illuminazione desktop a LED di alta qualità Pratica scatola per accessori Il pulsante Start/Stop serve per cucire senza pedale, la macchina si avvia e si ferma solo premendo il pulsante Il grilletto manuale elettronico consente la regolazione fine della velocità di cucitura e la stabilità della forza di inserimento dell'ago Asola con sensore automatico (4 tipi compresi quelli già pronti), il foro viene cucito in modo completamente automatico ed esattamente alla dimensione del bottone a cui è destinato Estrazione automatica del filo inferiore tramite il pulsante di posizione dell'ago Sistema di alimentazione SFS-Super - alimentatore a sette pieghe Sistema di sostituzione del piedino per cucire dado a sgancio rapido: sostituire il piedino in un istante e senza avvitare Inserimento dell'ago extra forte nel materiale Larghezza punto regolabile max. 7 mm Lunghezza punto regolabile max. 5 mm Istruzioni dettagliate in ceco La potenza del motore è 35 W. Accessori standard per Janome Juno J30: Tallone universale Cerniera sul tallone E Tacco per punto cordoncino F Tallone per cucitura automatica dei fori R Porta bobina piccolo e grande Perno filettato aggiuntivo Bobine (4 pezzi) Ora gli aghi Stitch Ripper Spazzola per la rimozione dello sporco Cacciavite Rivestimento in tessuto della macchina Pedale e accessori standard per il funzionamento della macchina Istruzioni in slovacco disponibili solo con noi!
Colore: Bianco
Display: Sì
Controllo elettronico della velocità: Sì
Illuminazione: Illuminazione a LED
Materiale: Metallo
Accessori inclusi: Cleaning Brush
Impostazione della posizione: Sì
Programmi: Basic
Programmi: Decorativo
Programmi: Stretch
Programmi: Overlock
Programmi: Doppio ago da cucito
Lunghezza del punto: 5 mm
Regolazione della lunghezza del punto: Sì
Larghezza punto: 7 mm

muziker.sk
Elektronický šijací stroj Janome Juno J30 ponúka 30 programov a 4 typy automatickej gombíkovej dierky. 30 šijacích programov: stehy základné, elastické (strečové), overlockové a vyšívacie, špeciálne stehy pre quiltovanie a patchwork a mnoho ďalších stehov.Horizontálny rotačný chapač poslednej generácie, zväčšená veľkosť pre šírku cikcaku až 7 mm, patent Janome, zabraňuje vyskočeniu a zaseknutiu nite.Voľné rameno pre šitie rukávov a nohavíc.Automatický navliekač nite - jedným stlačením ľahko navlečiete niť.Intuitívny LCD displej, ktorý vás informuje o aktuálnom nastavenom stehu - stroj vám ukáže šírku stehu, dĺžku stehu, ukáže vám zvolené číslo programu a ešte vám odporučí typ pätky. Jednoduchým stlačením tlačidla môžete tieto parametre meniť. V prípade, že nastavíte napríklad šírku stehu, ktorá pre daný steh už nie je povolená, dôjde k upozorneniu a stroj si sám postráži maximálnu hodnotu.Veľkoplošné podávacie zúbky SFS-Super: podávací systém - sedemnásobne delený podávač so špeciálne tvarovanými zubami Vám zabezpečí jednoduchý začiatok šitia a plynulé podávanie všetkých druhov látok, pravidelný steh a šírku cikcaku až 7 mm.Janome blokový podávač SFS - technológia priemyselných strojov - Superior Plus Feed System™ SFS a SFS+Janome má na rozdiel od konkurenčných strojov viacnásobné podávače.Tento systém pohybuje podávačom tak, aby podávač bol s materiálom čo najdlhšie v rovnobežnej pozícii, tým je materiál pohodlnejší, rovnomerný a dokáže šiť silné aj jemné materiály.Ovládacie prvky pri pätke stroja - tlačidlo štart / stop pre ručné spustenie stroja, tlačidlo pre automatické zapošitie na materiáli, vynikajúce osvetlenie pracovnej plochy.Vlastnosti šijacieho stroja Janome Juno J30:30 šijacích programov: základné, elastické (strečové), overlockové a plastické vyšívanie, špeciálne stehy pre quiltovanie a patchworkStehy na prednom paneli, jednoduché nastavenie na displejiLCD displej, ktorý vás informuje o aktuálne nastavenom stehuJednoduchá voľba stehov pomocou tlačidiel, stačí zvoliť číslo stehu a môžete ihneď šiťAutomatické nastavenie dĺžky a šírky stehu s možnosťou dodatočného nastaveniaNastavenie pozície ihly pri rovnom stehu pre jednoduchšie prešívanie a vyšívanie zipsuCelokovová robustná konštrukcia tela stroja vrátane mechaniky, ktorá zaručí veľmi tichý chod stroja a dlhú životnosťHorizontálny rotačný chapač Janome je veľmi stabilný a tichý, vďaka patentovanej konštrukcii nedochádza k zaseknutiu chapača, je určený pre ľahšie a stredne ťažké materiály.Priehľadný kryt chapača umožňuje dokonalý prehľad o množstve spodnej nite na cievke, kedykoľvek v priebehu šitiaKonštrukcia chapača umožňuje jednoduchú výmenu cievky spodnej niteAutomatické nastavenie prítlaku pätkyKvalitné LED osvetlenie pracovnej plochyPraktická schránka na príslušenstvoTlačidlo Start/Stop slúži pre šitie bez pedálu, stroj sa rozbehne a zastaví len stlačením tlačidlaElektronický ručný spúšťač umožní jemnú reguláciu rýchlosti šitia a stabilitu sily vpichu ihlyAutomatická senzorová gombíková dierka (4 druhy vrátane konfekčných), dierka sa ušije úplne automaticky a presne na rozmer gombíka, pre ktorý je určenáAutomatické vytiahnutie spodnej nite pomocou tlačidla pre polohu ihlySFS-Super podávací systém - sedemnásobne delený podávačRýchloupínací systém výmeny šijacích pätiek matic - pätku vymeníte behom okamihu a bez skrutkovaniaExtra silný vpich ihly do materiáluNastaviteľná šírka stehu max. 7 mmNastaviteľná dĺžka stehu max. 5 mmPodrobný návod v češtineVýkon motoru je 35WŠtandardné príslušenstvo stroja Janome Juno J30:Pätka univerzálna APätka pre všívanie zipsu EPätka pre saténový steh FPätka pre automatické obšívanie dierok RMalý a veľký držiak cievkyPrídavný niťový kolíkCievky (4 ks)Sada ihielPáračikŠtetec pre odstraňovanie nečistôtSkrutkovačLátkový kryt strojaPedál a štandardné príslušenstvo pre funkciu strojaSlovenský návod k dispozícii len u nás!
Farba: Biela
Displej: Áno
Elektronická regulácia otáčok: Áno
Osvetlenie: LED osvetlenie
Materiál: Kov
Balenie obsahuje: Kefka na čistenie
Nastavenie polohy: Áno
Programy: Základný
Programy: Dekoratívne
Programy: Streč
Programy: Overlock
Programy: Dvojihla
Dĺžka stehu: 5 mm
Regulácia dĺžky stehu: Áno
Šírka stehu: 7 mm
Nastavenie napätia nite: Áno
Vrchná doska: Plast
Typ šijacieho stroja: Elektronický
Variant: JUNO J30
Hmotnosť: 5.8 kg
Programy: Gombíková dierka
Automatický navliekač hornej nite: Áno
Počet stehov: 30
Regulácia šírky stehu: Áno
Šitie dvojihlou: Áno
Zipsová pätka: Áno
Pätka na gombíkové dierky: Áno
Prevádzka na batérie: Nie
Napájanie: Adaptér
Adaptér súčasťou balenia: Áno
Balenie obsahuje: Protiprachový kryt
Balenie obsahuje: Nožný pedál
Balenie obsahuje: Pätka
Balenie obsahuje: Sada ihiel
Balenie obsahuje: Cievka nite
Balenie obsahuje: Držiak niťovej cievky
Balenie obsahuje: Páradlo
Balenie obsahuje: Skrutkovač
Balenie obsahuje: Manuál
Automatický odstrih hornej a spodnej nite: Nie
Regulácia prítlaku pätky: Áno

muziker.es
Se trata de una traducción automática por software:los Janomé Juno J30 La máquina de coser electrónica ofrece 30 programas y 4 tipos de ojales automáticos. 30 programas de costura: puntos básicos, elásticos (stretch), overlock y bordado, puntos especiales para quilting y patchwork y muchos otros puntos. El garfio giratorio horizontal de última generación, tamaño aumentado para ancho de zigzag hasta 7 mm, patente Janome, evita que el hilo salte y se atasque. Brazo libre para coser mangas y pantalones. Devanador de hilo automático: puede enhebrar fácilmente el hilo con una sola pulsación. Pantalla LCD intuitiva que le informa sobre la puntada configurada actualmente: la máquina le mostrará el ancho de la puntada, la longitud de la puntada, le mostrará el número de programa seleccionado y también recomendará el tipo de talón. Puede cambiar estos parámetros simplemente presionando un botón. Por ejemplo, si establece un ancho de puntada que ya no está permitido para una puntada determinada, aparecerá una advertencia y la máquina controlará el valor máximo por sí misma. Dientes de alimentación de área grande SFS-Super: sistema de alimentación: un alimentador de siete pliegues con dientes de forma especial le garantizará un comienzo fácil de la costura y una alimentación suave de todo tipo de telas, puntadas regulares y ancho de zigzag de hasta 7 mm. Alimentador de bloques Janome SFS - tecnología de máquinas industriales - Superior Plus Feed System ™ SFS y SFS + A diferencia de las máquinas de la competencia, Janome tiene múltiples alimentadores. Este sistema mueve el alimentador para que el alimentador esté en una posición paralela con el material el mayor tiempo posible, por lo que el material es más cómodo, uniforme y puede coser tanto materiales gruesos como finos. Controles en la base de la máquina: botón de inicio / parada para el arranque manual de la máquina, botón para la costura automática del material, excelente iluminación de la superficie de trabajo. Características de la máquina de coser Janome Juno J30: 30 programas de costura: básico, elástico (stretch), overlock y bordado plastificado, puntadas especiales para quilting y patchwork Puntadas en el panel frontal, fácil ajuste en la pantalla Pantalla LCD que le informa sobre la puntada establecida actualmente Fácil selección de puntadas usando los botones, solo seleccione el número de puntada y puede coser inmediatamente Ajuste automático de largo y ancho de puntada con posibilidad de ajuste adicional Ajuste la posición de la aguja con una puntada recta para coser y bordar la cremallera más fácilmente Construcción robusta totalmente metálica del cuerpo de la máquina, incluida la mecánica, lo que garantiza un funcionamiento muy silencioso de la máquina y una larga vida útil El garfio giratorio horizontal Janome es muy estable y silencioso, gracias a la construcción patentada no se atasca el garfio, está diseñado para materiales ligeros y semipesados. La cubierta transparente del gancho permite una visión perfecta de la cantidad de hilo inferior en la bobina, en cualquier momento durante la costura. El diseño del gancho permite un fácil reemplazo de la bobina. Ajuste automático de la presión del talón Iluminación de escritorio LED de alta calidad Práctica caja de accesorios El botón Start/Stop se usa para coser sin pedal, la máquina arranca y se detiene solo presionando el botón El gatillo manual electrónico permite un ajuste fino de la velocidad de costura y la estabilidad de la fuerza de inserción de la aguja Ojal con sensor automático (4 tipos incluidos los confeccionados), el orificio se cose de forma completamente automática y exactamente al tamaño del botón para el que está destinado Tirado automático del hilo inferior mediante el botón de posición de la aguja Sistema de alimentación SFS-Super - alimentador de siete canales Sistema de reemplazo del pie de costura con tuerca de liberación rápida: reemplace el pie en un instante y sin atornillar Inserción de aguja extra fuerte en el material Ancho de puntada ajustable máx. 7mm Longitud de puntada ajustable máx. 5mm Instrucciones detalladas en checo La potencia del motor es de 35W Accesorios estándar para el Janome Juno J30: talón universal Talón con cremallera E Tacón para punto de satén F Tacón para cosido automático de agujeros R Portabobinas pequeño y grande pasador de rosca adicional Bobinas (4 piezas) Ahora las agujas Destripador de puntadas cepillo para quitar la suciedad Destornillador Cubierta de tela de la máquina Pedal y accesorios estándar para el funcionamiento de la máquina ¡Instrucciones en eslovaco disponibles solo con nosotros!
Color: Blanco
Pantalla / Monitor: Sí
Control de velocidad electrónico: Sí
Iluminación: LED Lighting
Material: Metal
Contenido del paquete: Cleaning Brush
Ajuste de posición: Sí
Programas: Basic
Programas: Decorative
Programas: Stretch
Programas: Overlock
Programas: Aguja de coser doble
Longitud de la puntada: 5 mm
Ajuste de la longitud de la puntada: Sí
Ancho

muziker.ro
Aceasta este o traducere automată generată de un software:Mașina de cusut electronică Janome Juno J30 oferă 30 de programe și 4 tipuri de butoniere automate. 30 de programe de cusut: cusături de bază, elastic (stretch), overlock și broderie, cusături speciale pentru matlasare și patchwork și multe alte cusături. Cârligul rotativ orizontal de ultimă generație, dimensiune crescută pentru lățimea în zigzag de până la 7 mm, brevet Janome, împiedică ieșirea și blocarea firului. Braț gratuit pentru cusut mâneci și pantaloni. Bobină automată a firului - puteți fila cu ușurință firul cu o singură apăsare. Afișaj LCD intuitiv care vă informează despre cusătura setată în prezent - aparatul vă va arăta lățimea cusăturii, lungimea cusăturii, vă va arăta numărul programului selectat și vă va recomanda, de asemenea, tipul de toc. Puteți modifica acești parametri prin simpla apăsare a unui buton. De exemplu, dacă setați o lățime a cusăturii care nu mai este permisă pentru o cusătură dată, va apărea un avertisment și aparatul va monitoriza valoarea maximă în sine. Dinți de alimentare cu suprafață mare SFS-Super: sistem de alimentare - un alimentator de șapte ori cu dinți special formați vă va asigura un început ușor de cusut și o alimentare ușoară a tuturor tipurilor de țesături, cusături regulate și lățime în zig-zag de până la 7 mm. Janome bloc alimentator SFS - tehnologie pentru mașini industriale - Superior Plus Feed System ™ SFS și SFS + Spre deosebire de mașinile concurente, Janome are mai multe alimentatoare. Acest sistem deplasează alimentatorul astfel încât alimentatorul să fie într-o poziție paralelă cu materialul cât mai mult timp posibil, astfel încât materialul să fie mai confortabil, uniform și să poată coase atât materiale groase, cât și materiale fine. Comenzi la baza mașinii - buton de pornire / oprire pentru pornirea manuală a mașinii, buton pentru cusut automat pe material, iluminare excelentă a suprafeței de lucru. Caracteristicile mașinii de cusut Janome Juno J30: 30 de programe de cusut: broderie de bază, elastică (elastică), overlock și plastic, cusături speciale pentru matlasare și patchwork Cusături pe panoul frontal, reglare ușoară pe afișaj Afișaj LCD care vă informează despre cusătura setată în prezent Selectare ușoară a cusăturilor folosind butoanele, selectați doar numărul cusăturii și puteți coase imediat Reglarea automată a lungimii și lățimii cusăturii cu posibilitatea de reglare suplimentară Reglați poziția acului cu o cusătură dreaptă pentru a coase și broda mai ușor fermoarul Construcție robustă din metal a corpului mașinii, inclusiv mecanica, care garantează o funcționare foarte silențioasă a mașinii și o durată lungă de viață Cârligul rotativ orizontal Janome este foarte stabil și silențios, datorită construcției brevetate nu există blocaje ale cârligului, este proiectat pentru materiale mai ușoare și medii. Capacul transparent al cârligului permite o imagine de ansamblu perfectă asupra cantității de fir inferior pe bobină, în orice moment în timpul coaserii Designul cârligului permite înlocuirea ușoară a bobinei Reglarea automată a presiunii călcâiului Iluminare LED de înaltă calitate pentru desktop Cutie practică pentru accesorii Butonul Start / Stop este utilizat pentru coaserea fără pedală, aparatul pornește și se oprește doar apăsând butonul Declanșatorul manual electronic permite reglarea fină a vitezei de cusut și a stabilității forței de introducere a acului Buton automat cu senzor (4 tipuri, inclusiv gata făcute), gaura este cusută complet automat și exact la dimensiunea butonului pentru care este destinat Tragerea automată a firului inferior folosind butonul de poziționare a acului Sistem de alimentare SFS-Super - alimentator de șapte ori Sistem de înlocuire picior de cusut cu piuliță cu eliberare rapidă - înlocuiți piciorul într-o clipă și fără înșurubare Introducerea acului foarte puternică în material Lățime reglabilă a cusăturii max. 7 mm Lungime cusatura reglabila max. 5 mm Instrucțiuni detaliate în cehă Puterea motorului este de 35W Accesorii standard pentru Janome Juno J30: Toc universal Toc fermoar E Toc pentru cusatura din satin F Toc pentru cusăturile automate ale găurilor R Suport bobină mic și mare Știft suplimentar pentru fir Bobine (4 buc) Acum ace Stitch Ripper Perie pentru îndepărtarea murdăriei Şurubelniţă Capacul materialului Pedală și accesorii standard pentru funcționarea mașinii Instrucțiuni slovace disponibile numai la noi!
Culoare: Alb
Afișa: Da
Control electronic al vitezei: Da
Iluminat: Iluminare LED
Material: Metal
Pachetul conține: Perie curățare
Setarea poziției: Da
Programe: Basic
Programe: Decorativ
Programe: Elastic
Programe: OverlockOverlock
Programe: Ac dublu de cusut
Lungimea cusăturii: 5 mm
Reglarea lungimii cusăturii: Da
Lățimea cusăturii: 7 mm
Reglarea tensiunii firului: Da
Material fata: Plastic
Tipul de mașină de cusut: Electric
Variantă: JUNO J30
Greutate: 5.8 kg
Programe: Butonieră
Bobină automată a firului superior: Da
Număr de c

muziker.cz
Elektronický šicí stroj Janome Juno J30 nabízí 30 programů a 4 typy automatické knoflíkové dírky. 30 šicích programů: stehy základní, elastické (strečové), overlockové a vyšívací, speciální stehy pro quiltování a patchwork a mnoho dalších stehů.Horizontální rotační chapač poslední generace, zvětšená velikost pro šířku cikcak až 7 mm, patent Janome, zabraňuje vyskočení a zaseknutí nitě.Volné rameno pro šití rukávů a nohavic.Automatický navlékač nitě - jedním stiskem snadno navléknete nit.Intuitivní LCD displej, který vás informuje o aktuálním nastaveném stehu - stroj vám ukáže šířku stehu, délku stehu, ukáže vám zvolené číslo programu a ještě vám doporučí typ patky. Pouhým stisknutím tlačítka můžete tyto parametry měnit. V případě, že nastavíte například šířku stehu, která pro daný steh již není povolena, dojde k upozornění a stroj si sám pohlídá maximální hodnotu.Velkoplošné podávací zoubky SFS-Super: podávací systém - sedminásobně dělený podavač se speciálně tvarovanými zuby Vám zajistí snadný začátek šití a plynulé podávání všech druhů látek, pravidelný steh a šířku cikcak až 7 mm.Janome blokový podavač SFS - technologie průmyslových strojů - Superior Plus Feed System ™ SFS a SFS +Janome má na rozdíl od konkurenčních strojů vícenásobné podavače.Tento systém pohybuje podavačem tak, aby podavač byl s materiálem co nejdéle v rovnoběžné pozici, tím je materiál pohodlnější, rovnoměrný a dokáže šít silné i jemné materiály.Ovládací prvky při patce stroje - tlačítko start / stop pro ruční spuštění stroje, tlačítko pro automatické zapošití na materiálu, vynikající osvětlení pracovní plochy.Vlastnosti šicího stroje Janome Juno J30:30 šicích programů: základní, elastické (strečové), overlockové a plastické vyšívání, speciální stehy pro quiltování a patchworkStehy na předním panelu, snadné nastavení na displejiLCD displej, který vás informuje o aktuální nastaveném stehuJednoduchá volba stehů pomocí tlačítek, stačí zvolit číslo stehu a můžete ihned šítAutomatické nastavení délky a šířky stehu s možností dodatečného nastaveníNastavení pozice jehly při rovném stehu pro snadné prošívání a vyšívání zipuCelokovová robustní konstrukce těla stroje včetně mechaniky zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnostHorizontální rotační chapač Janome je velmi stabilní a tichý, díky patentované konstrukci nedochází k zaseknutí chapače, je určen pro snadnější a středně těžké materiály.Průhledný kryt chapače umožňuje dokonalý přehled o množství spodní nitě na cívce, kdykoliv během šitíKonstrukce chapače umožňuje snadnou výměnu cívky spodní nitěAutomatické nastavení přítlaku patkyKvalitní LED osvětlení pracovní plochyPraktická schránka na příslušenstvíTlačítko Start / Stop slouží pro šití bez pedálu, stroj se rozjede a zastaví pouze stiskem tlačítkaElektronický ruční spouštěč umožní jemnou regulaci rychlosti šití a stabilitu síly vpichu jehlyAutomatická senzorová knoflíková dírka (4 druhy včetně konfekčních), dírka se ušije zcela automaticky a přesně na rozměr knoflíku, pro který je určenaAutomatické vytažení spodní nitě pomocí tlačítka pro polohu jehlySFS-Super podávací systém - sedminásobně dělený podavačRychloupínací systém výměny šicích patek matic - patku vyměníte během okamžiku a bez šroubováníExtra silný vpich jehly do materiáluNastavitelná šířka stehu max. 7 mmNastavitelná délka stehu max. 5 mmPodrobný návod v češtiněVýkon motoru je 35WStandardní příslušenství stroje Janome Juno J30:Patka univerzální APatka pro všívání zipu EPatka pro saténový steh FPatka pro automatické obšívání dírek RMalý a velký držák cívkyPřídavný niťový kolíkCívky (4 ks)Sada jehelPáráčekŠtětec pro odstraňování nečistotŠroubovákLátkový kryt strojePedál a standardní příslušenství pro funkci strojeSlovenský návod k dispozici pouze u nás!
Barva: Bílá
Displej: Ano
Elektronická regulace otáček: Ano
Osvětlení: LED osvětlení
Materiál: Kov
Balení obsahuje: Kartáček na čištění
Nastavení polohy: Ano
Programy: Základní
Programy: Dekorativní
Programy: Streč
Programy: Overlock
Programy: Dvojjehla
Délka stehu: 5 mm
Regulace délky stehu: Ano
Šířka stehu: 7 mm
Nastavení napětí nitě: Ano
Přední deska: Plast
Typ šicího stroje: Elektronický
Varianta: JUNO J30
Hmotnost: 5.8 kg
Programy: Knoflíková dírka
Automatický navlékač horní nitě: Ano
Počet stehů: 30
Regulace šířky stehu: Ano
Šití dvojjehlou: Ano
Zipová patka: Ano
Patka na knoflíkové dírky: Ano
Provoz na baterie: Ne
Napájení: Adaptér
Adaptér součástí: Ano
Balení obsahuje: Protiprachový kryt
Balení obsahuje: Nožní pedál
Balení obsahuje: Patka
Balení obsahuje: Sada jehel
Balení obsahuje: Cívka nitě
Balení obsahuje: Držák niťové cívky
Balení obsahuje: Páradlo
Balení obsahuje: Šroubovák
Balení obsahuje: Manuál
Automatický odstřih horní a spodní nitě: Ne
Regulace přítlaku patky: Ano

muziker.pl
To jest automatyczne tłumaczenie wygenerowane przez software:Elektroniczna maszyna do szycia Janome Juno J30 oferuje 30 programów i 4 rodzaje automatycznych dziurek. 30 programów szycia: ściegi podstawowe, elastyczne (stretch), owerlokowe i hafciarskie, specjalne ściegi do pikowania i patchworku oraz wiele innych ściegów. Poziomy hak obrotowy najnowszej generacji, zwiększony rozmiar do szerokości zygzaka do 7 mm, patent Janome, zapobiega wyskakiwaniu i zakleszczaniu się nici. Wolne ramię do szycia rękawów i spodni. Automatyczna nawijarka nici - możesz łatwo nawlec nitkę za pomocą jednego naciśnięcia. Intuicyjny wyświetlacz LCD, który informuje o aktualnie ustawionym ściegu - maszyna pokaże szerokość ściegu, długość ściegu, pokaże wybrany numer programu, a także zaleci rodzaj obcasa. Możesz zmienić te parametry, po prostu naciskając przycisk. Na przykład, jeśli ustawisz szerokość ściegu, która nie jest już dozwolona dla danego ściegu, pojawi się ostrzeżenie, a maszyna sama będzie monitorować maksymalną wartość. Ząbki wielkopowierzchniowe SFS-Super: system podawania - siedmiokrotny podajnik ze specjalnie ukształtowanymi zębami zapewni Ci łatwe rozpoczęcie szycia i płynne podawanie wszystkich rodzajów materiałów, regularne szycie i szerokość zygzaka do 7 mm. Podajnik bloków Janome SFS - technologia maszyn przemysłowych - Superior Plus Feed System ™ SFS i SFS + W przeciwieństwie do konkurencyjnych maszyn, Janome ma wiele podajników. System ten przesuwa podajnik tak, aby podajnik znajdował się w pozycji równoległej z materiałem tak długo, jak to możliwe, dzięki czemu materiał jest wygodniejszy, równy i może szyć zarówno grube, jak i drobne materiały. Elementy sterujące w podstawie maszyny - przycisk start / stop do ręcznego uruchomienia maszyny, przycisk do automatycznego naszywania materiału, doskonałe oświetlenie powierzchni roboczej. Cechy maszyny do szycia Janome Juno J30: 30 programów szycia: podstawowy, elastyczny (stretch), haft owerlokowy i plastikowy, specjalne ściegi do pikowania i patchworku Przeszycia na przednim panelu, łatwa regulacja na wyświetlaczu Wyświetlacz LCD, który informuje o aktualnie ustawionym ściegu Łatwy wybór ściegów za pomocą przycisków, wystarczy wybrać numer ściegu i można szyć od razu Automatyczna regulacja długości i szerokości ściegu z możliwością dodatkowej regulacji Dostosuj pozycję igły ściegiem prostym, aby ułatwić szycie i haftowanie zamka błyskawicznego Całkowicie metalowa solidna konstrukcja korpusu maszyny wraz z mechaniką gwarantuje bardzo cichą pracę maszyny i długą żywotność Hak poziomy obrotowy Janome jest bardzo stabilny i cichy, dzięki opatentowanej konstrukcji nie ma zakleszczenia haczyka, przeznaczony jest do lżejszych i średnio ciężkich materiałów. Przezroczysta osłona chwytacza pozwala na doskonały podgląd ilości dolnej nici na szpulce w dowolnym momencie szycia during Konstrukcja haczyka umożliwia łatwą wymianę szpulki Automatyczna regulacja nacisku na piętę Wysokiej jakości oświetlenie biurkowe LED Praktyczne pudełko na akcesoria Przycisk Start / Stop służy do szycia bez pedału, maszyna uruchamia się i zatrzymuje tylko po naciśnięciu przycisku Elektroniczny spust ręczny umożliwia precyzyjną regulację prędkości szycia i stabilność siły wkłuwania igły Automatyczna dziurka z czujnikiem (4 rodzaje w tym gotowa), dziurka jest szyta całkowicie automatycznie i dokładnie do rozmiaru guzika, do którego jest przeznaczona Automatyczne przeciąganie dolnej nici za pomocą przycisku pozycji igły System podawania SFS-Super - podajnik siedmiokrotny System wymiany stopki do nakrętek z szybkozamykaczem - wymień stopkę w mgnieniu oka i bez wkręcania Bardzo mocne wbijanie igły w materiał Regulowana szerokość ściegu max. 7 mm Regulowana długość ściegu max. 5 mm Szczegółowe instrukcje w języku czeskim Moc silnika wynosi 35W Standardowe akcesoria do Janome Juno J30: Uniwersalny obcas Zapinana na suwak E. Obcas do ściegu satynowego F Pięta do automatycznego zszywania dziurek R. Mały i duży uchwyt szpuli Dodatkowy trzpień gwintowany Cewki (4 szt.) Teraz igły Zrywacz ściegów Szczotka do usuwania brudu Śrubokręt Materiałowa osłona maszyny Pedał i standardowe akcesoria do funkcji maszyny Słowackie instrukcje dostępne tylko u nas!
Kolor: Biała
Wyświetlacz: Tak
Elektroniczna kontrola prędkości: Tak
Oświetlenie: Oświetlenie ledowe
Materiał: Metal
Zawartość paczki: Cleaning Brush
Ustawienie pozycji: Tak
Programy: Basic
Programy: Dekoracyjny
Programy: Stretch
Programy: Overlock
Programy: Podwójna igła do szycia
Długość ściegu: 5 mm
Regulacja długości ściegu: Tak
Szerokość ściegu: 7 mm
Regulacja naprężenia nici: Tak
Płyta wierzchnia: Tworzywa sztuczne
Typ maszyny do szycia: Electric
Wariant: JUNO J30
Waga: 5.8 kg
Programy: Buttonhole
Automatyczny nawijacz górnej nici: Tak
Liczba ściegów: 30
Regulacja szerokości ściegu: Tak
Szycie podwójne: Tak
Zapinana na zamek pięta: Tak
Pięta do dziurek na guziki: Tak
Może być zasilany bateriami: Nie
Zasilacz: Adapter
Zasilacz w zestawie: Tak
Za

muziker.hu
Ez egy automatizált szoftver általi fordítás:Elektronikus varrógép Janome Juno J30 30 programot és 4 típusú automatikus gomblyukat kínál. 30 varrási program: alapöltések, rugalmas (stretch), overlock és hímzés, speciális öltések a foltvarráshoz és a patchworkhez és sok más öltés. A legújabb generációs vízszintes forgóhorog, megnövelt méretben a cikk-cakk szélességig 7 mm-ig, Janome szabadalom megakadályozza a szál kiugrását és elakadását. Szabad kar az ujjak és nadrágok varrására. Automatikus szálcsévélő - könnyedén befűzheti a fonalat egyetlen gombnyomással. Intuitív LCD kijelző, amely tájékoztat az aktuálisan beállított öltésről - a gép megmutatja az öltés szélességét, az öltés hosszát, megmutatja a kiválasztott program számát, és ajánlja a sarok típusát is. Ezeket a paramétereket egyszerűen meg lehet változtatni egy gomb megnyomásával. Például, ha olyan öltésszélességet állít be, amely egy adott öltésnél már nem megengedett, megjelenik egy figyelmeztetés, és a gép maga figyeli a maximális értéket. Nagy területű etetőfogak SFS-Super: etetőrendszer - a hétszeres, speciális alakú fogakkal ellátott adagoló biztosítja a könnyű varráskezdet és a mindenféle textília egyenletes adagolását, a rendszeres varrást és a cikk-cakk szélességet 7 mm-ig. Janome blokkadagoló SFS - ipari géptechnika - Superior Plus Feed System ™ SFS és SFS + A versenytárs gépekkel ellentétben Janome-nak több adagolója van. Ez a rendszer úgy mozgatja az adagolót, hogy az adagoló a lehető leghosszabb ideig párhuzamos helyzetben legyen az anyaggal, így az anyag kényelmesebb, egyenletes, és erős és finom anyagokat is varrhat. Kezelőszervek a gép tövénél - start / stop gomb a gép kézi indításához, gomb az anyag automatikus varrásához, a munkafelület kiváló megvilágítása. A Janome Juno J30 varrógép jellemzői: 30 varrási program: alap, rugalmas (stretch), overlock és műanyag hímzés, speciális öltések a foltvarráshoz és a patchworkhez Öltések az előlapon, könnyű beállítás a kijelzőn LCD kijelző, amely tájékoztat az aktuálisan beállított öltésről Az öltések egyszerű kiválasztása a gombok segítségével, csak válassza ki az öltés számát, és azonnal varrhat Az öltés hosszának és szélességének automatikus beállítása a további beállítás lehetőségével Állítsa be a tű helyzetét egyenes öltéssel a cipzár könnyebb varrása és hímzése érdekében A gép karosszéria teljes fémtartalmú felépítése, beleértve a mechanikát is, ami garantálja a gép nagyon csendes működését és hosszú élettartamát A Janome vízszintes forgóhorog nagyon stabil és csendes, a szabadalmaztatott konstrukciónak köszönhetően nem akad el a kampó, könnyebb és közepesen nehéz anyagokhoz tervezték. A horog átlátszó fedele tökéletes áttekintést nyújt az orsó alsó menetének mennyiségéről a varrás során bármikor A horog kialakítása lehetővé teszi az orsó könnyű cseréjét Automatikus saroknyomás-beállítás Kiváló minőségű LED asztali világítás Praktikus kiegészítő doboz A Start / Stop gombot pedál nélküli varrásra használják, a gép csak a gomb megnyomásával indul és áll le Az elektronikus kézi ravasz lehetővé teszi a varrás sebességének és a tű behelyezési erejének stabilitását Automatikus érzékelő gomblyuk (4 típus kész készlettel együtt), a lyukat teljesen automatikusan varrják, pontosan annak a gombnak a méretéhez, amelyre szánják Az alsó szál automatikus húzása a tű helyzetének gombjával SFS-Super adagoló rendszer - hétszeres adagoló Gyorsan oldható anyavarrótalpcsere-rendszer - csavarozás nélkül cserélje ki a lábat egy pillanat alatt Extra erős tű behelyezése az anyagba Állítható öltésszélesség max. 7 mm Állítható öltéshossz max. 5 mm Részletes utasítások cseh nyelven A motor teljesítménye 35W A Janome Juno J30 alaptartozékai: Univerzális sarok E cipzáros sarok Sarok az F szatén öltéshez Sarok az R furatok automatikus varrásához Kicsi és nagy orsótartó További menetes csap Tekercsek (4 db) Most a tűk Páračik Szennyeltávolító kefe Csavarhúzó A gép szövetborítása Pedál és standard tartozékok a gép működéséhez Szlovák nyelvű utasítások csak nálunk érhetők el!
Szín: Fehér
Kijelző: Igen
Elektronikus sebességszabályozás: Igen
Világítás: LED világítás
Anyag: Fém
Csomag tartalma: Cleaning Brush
Pozíció beállítása: Igen
Programok: Basic
Programok: Dekoratív
Programok: Stretch
Programok: Overlock
Programok: Dupla varrótű
Öltés hossza: 5 mm
Az öltés hosszának beállítása: Igen
Öltés szélessége: 7 mm
Menetfeszültség beállítása: Igen
Fedlap: Műanyag
Varrógép típusa: Electric
Változat: JUNO J30
Súly: 5.8 kg
Programok: Buttonhole
Automatikus felső szálcsévélő: Igen
Az öltések száma: 30
Az öltés szélességének beállítása: Igen
Dupla varrás: Igen
Cipzáros sarok: Igen
Sarok gomblyukakhoz: Igen
Opcionálisan elemről is üzemeltethető: Nem
Tápegység: Adapter
Hálózati adapter mellékelve: Igen
Csomag tartalma: Porvédő
Csomag tartalma: Foot Pedal
Csomag tartalma: Heel
Csomag tartalma: Set of Needles
Csomag tartalma: Thread Spool
Csomag tartalma: Thread Spool Holder
Csomag tartalma: Stitch Ripper
Csomag tartalma: S